MC YÊU THÍCH
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    55.601

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    28.092

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    24.592

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    22.212

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    16.863

Trần Vân   0

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    15.423

Lão Trần   0