MC YÊU THÍCH
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    88.334

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    46.689

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    43.022

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    34.490

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    26.650

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    24.619

Trần Vân   0