MC YÊU THÍCH
Tiên Nghịch

Tác giả: Nhĩ Căn

Đọc: Phi Tùng

Nghe: 423

Số audio: 347

6

- Vương Lâm – một thiếu niên bình thường, may mắn được gia nhập vào một môn phái tu tiên xuống dốc của nước Triệu, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một “Thần Bí Hạt Châu”. Vương Lâm đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường này, hắn sẽ đối mặt với chuyện gì?
- Tags: Nhĩ Căn, Phi Tùng, Tiên Nghịch

 • Tiên Nghịch - Phần 1
 • Tiên Nghịch - Phần 2
 • Tiên Nghịch - Phần 3
 • Tiên Nghịch - Phần 4
 • Tiên Nghịch - Phần 5
 • Tiên Nghịch - Phần 6
 • Tiên Nghịch - Phần 7
 • Tiên Nghịch - Phần 8
 • Tiên Nghịch - Phần 9
 • Tiên Nghịch - Phần 10
 • Tiên Nghịch - Phần 11
 • Tiên Nghịch - Phần 12
 • Tiên Nghịch - Phần 13
 • Tiên Nghịch - Phần 14
 • Tiên Nghịch - Phần 15
 • Tiên Nghịch - Phần 16
 • Tiên Nghịch - Phần 17
 • Tiên Nghịch - Phần 18
 • Tiên Nghịch - Phần 19
 • Tiên Nghịch - Phần 20
 • Tiên Nghịch - Phần 21
 • Tiên Nghịch - Phần 22
 • Tiên Nghịch - Phần 23
 • Tiên Nghịch - Phần 24
 • Tiên Nghịch - Phần 25
 • Tiên Nghịch - Phần 26
 • Tiên Nghịch - Phần 27
 • Tiên Nghịch - Phần 28
 • Tiên Nghịch - Phần 29
 • Tiên Nghịch - Phần 30
 • Tiên Nghịch - Phần 31
 • Tiên Nghịch - Phần 32
 • Tiên Nghịch - Phần 33
 • Tiên Nghịch - Phần 34
 • Tiên Nghịch - Phần 35
 • Tiên Nghịch - Phần 36
 • Tiên Nghịch - Phần 37
 • Tiên Nghịch - Phần 38
 • Tiên Nghịch - Phần 39
 • Tiên Nghịch - Phần 40
 • Tiên Nghịch - Phần 41
 • Tiên Nghịch - Phần 42
 • Tiên Nghịch - Phần 43
 • Tiên Nghịch - Phần 44
 • Tiên Nghịch - Phần 45
 • Tiên Nghịch - Phần 46
 • Tiên Nghịch - Phần 47
 • Tiên Nghịch - Phần 48
 • Tiên Nghịch - Phần 49
 • Tiên Nghịch - Phần 50
 • Tiên Nghịch - Phần 51
 • Tiên Nghịch - Phần 52
 • Tiên Nghịch - Phần 53
 • Tiên Nghịch - Phần 54
 • Tiên Nghịch - Phần 55
 • Tiên Nghịch - Phần 56
 • Tiên Nghịch - Phần 57
 • Tiên Nghịch - Phần 58
 • Tiên Nghịch - Phần 59
 • Tiên Nghịch - Phần 60
 • Tiên Nghịch - Phần 61
 • Tiên Nghịch - Phần 62
 • Tiên Nghịch - Phần 63
 • Tiên Nghịch - Phần 64
 • Tiên Nghịch - Phần 65
 • Tiên Nghịch - Phần 66
 • Tiên Nghịch - Phần 67
 • Tiên Nghịch - Phần 68
 • Tiên Nghịch - Phần 69
 • Tiên Nghịch - Phần 70
 • Tiên Nghịch - Phần 71
 • Tiên Nghịch - Phần 72
 • Tiên Nghịch - Phần 73
 • Tiên Nghịch - Phần 74
 • Tiên Nghịch - Phần 75
 • Tiên Nghịch - Phần 76
 • Tiên Nghịch - Phần 77
 • Tiên Nghịch - Phần 78
 • Tiên Nghịch - Phần 79
 • Tiên Nghịch - Phần 80
 • Tiên Nghịch - Phần 81
 • Tiên Nghịch - Phần 82
 • Tiên Nghịch - Phần 83
 • Tiên Nghịch - Phần 84
 • Tiên Nghịch - Phần 85
 • Tiên Nghịch - Phần 86
 • Tiên Nghịch - Phần 87
 • Tiên Nghịch - Phần 88
 • Tiên Nghịch - Phần 89
 • Tiên Nghịch - Phần 90
 • Tiên Nghịch - Phần 91
 • Tiên Nghịch - Phần 92
 • Tiên Nghịch - Phần 93
 • Tiên Nghịch - Phần 94
 • Tiên Nghịch - Phần 95
 • Tiên Nghịch - Phần 96
 • Tiên Nghịch - Phần 97
 • Tiên Nghịch - Phần 98
 • Tiên Nghịch - Phần 99
 • Tiên Nghịch - Phần 100
 • Tiên Nghịch - Phần 101
 • Tiên Nghịch - Phần 102
 • Tiên Nghịch - Phần 103
 • Tiên Nghịch - Phần 104
 • Tiên Nghịch - Phần 105
 • Tiên Nghịch - Phần 106
 • Tiên Nghịch - Phần 107
 • Tiên Nghịch - Phần 108
 • Tiên Nghịch - Phần 109
 • Tiên Nghịch - Phần 110
 • Tiên Nghịch - Phần 111
 • Tiên Nghịch - Phần 112
 • Tiên Nghịch - Phần 113
 • Tiên Nghịch - Phần 114
 • Tiên Nghịch - Phần 115
 • Tiên Nghịch - Phần 116
 • Tiên Nghịch - Phần 117
 • Tiên Nghịch - Phần 118
 • Tiên Nghịch - Phần 119
 • Tiên Nghịch - Phần 120
 • Tiên Nghịch - Phần 121
 • Tiên Nghịch - Phần 122
 • Tiên Nghịch - Phần 123
 • Tiên Nghịch - Phần 124
 • Tiên Nghịch - Phần 125
 • Tiên Nghịch - Phần 126
 • Tiên Nghịch - Phần 127
 • Tiên Nghịch - Phần 128
 • Tiên Nghịch - Phần 129
 • Tiên Nghịch - Phần 130
 • Tiên Nghịch - Phần 131
 • Tiên Nghịch - Phần 132
 • Tiên Nghịch - Phần 133
 • Tiên Nghịch - Phần 134
 • Tiên Nghịch - Phần 135
 • Tiên Nghịch - Phần 136
 • Tiên Nghịch - Phần 137
 • Tiên Nghịch - Phần 138
 • Tiên Nghịch - Phần 139
 • Tiên Nghịch - Phần 140
 • Tiên Nghịch - Phần 141
 • Tiên Nghịch - Phần 142
 • Tiên Nghịch - Phần 143
 • Tiên Nghịch - Phần 144
 • Tiên Nghịch - Phần 145
 • Tiên Nghịch - Phần 146
 • Tiên Nghịch - Phần 147
 • Tiên Nghịch - Phần 148
 • Tiên Nghịch - Phần 149
 • Tiên Nghịch - Phần 150
 • Tiên Nghịch - Phần 151
 • Tiên Nghịch - Phần 152
 • Tiên Nghịch - Phần 153
 • Tiên Nghịch - Phần 154
 • Tiên Nghịch - Phần 155
 • Tiên Nghịch - Phần 156
 • Tiên Nghịch - Phần 157
 • Tiên Nghịch - Phần 158
 • Tiên Nghịch - Phần 159
 • Tiên Nghịch - Phần 160
 • Tiên Nghịch - Phần 161
 • Tiên Nghịch - Phần 162
 • Tiên Nghịch - Phần 163
 • Tiên Nghịch - Phần 164
 • Tiên Nghịch - Phần 165
 • Tiên Nghịch - Phần 166
 • Tiên Nghịch - Phần 167
 • Tiên Nghịch - Phần 168
 • Tiên Nghịch - Phần 169
 • Tiên Nghịch - Phần 170
 • Tiên Nghịch - Phần 171
 • Tiên Nghịch - Phần 172
 • Tiên Nghịch - Phần 173
 • Tiên Nghịch - Phần 174
 • Tiên Nghịch - Phần 175
 • Tiên Nghịch - Phần 176
 • Tiên Nghịch - Phần 177
 • Tiên Nghịch - Phần 178
 • Tiên Nghịch - Phần 179
 • Tiên Nghịch - Phần 180
 • Tiên Nghịch - Phần 181
 • Tiên Nghịch - Phần 182
 • Tiên Nghịch - Phần 183
 • Tiên Nghịch - Phần 184
 • Tiên Nghịch - Phần 185
 • Tiên Nghịch - Phần 186
 • Tiên Nghịch - Phần 187
 • Tiên Nghịch - Phần 188
 • Tiên Nghịch - Phần 189
 • Tiên Nghịch - Phần 190
 • Tiên Nghịch - Phần 191
 • Tiên Nghịch - Phần 192
 • Tiên Nghịch - Phần 193
 • Tiên Nghịch - Phần 194
 • Tiên Nghịch - Phần 195
 • Tiên Nghịch - Phần 196
 • Tiên Nghịch - Phần 197
 • Tiên Nghịch - Phần 198
 • Tiên Nghịch - Phần 199
 • Tiên Nghịch - Phần 200
 • Tiên Nghịch - Phần 201
 • Tiên Nghịch - Phần 202
 • Tiên Nghịch - Phần 203
 • Tiên Nghịch - Phần 204
 • Tiên Nghịch - Phần 205
 • Tiên Nghịch - Phần 206
 • Tiên Nghịch - Phần 207
 • Tiên Nghịch - Phần 208
 • Tiên Nghịch - Phần 209
 • Tiên Nghịch - Phần 210
 • Tiên Nghịch - Phần 211
 • Tiên Nghịch - Phần 212
 • Tiên Nghịch - Phần 213
 • Tiên Nghịch - Phần 214
 • Tiên Nghịch - Phần 215
 • Tiên Nghịch - Phần 216
 • Tiên Nghịch - Phần 217
 • Tiên Nghịch - Phần 218
 • Tiên Nghịch - Phần 219
 • Tiên Nghịch - Phần 220
 • Tiên Nghịch - Phần 221
 • Tiên Nghịch - Phần 222
 • Tiên Nghịch - Phần 223
 • Tiên Nghịch - Phần 224
 • Tiên Nghịch - Phần 225
 • Tiên Nghịch - Phần 226
 • Tiên Nghịch - Phần 227
 • Tiên Nghịch - Phần 228
 • Tiên Nghịch - Phần 229
 • Tiên Nghịch - Phần 230
 • Tiên Nghịch - Phần 231
 • Tiên Nghịch - Phần 232
 • Tiên Nghịch - Phần 233
 • Tiên Nghịch - Phần 234
 • Tiên Nghịch - Phần 235
 • Tiên Nghịch - Phần 236
 • Tiên Nghịch - Phần 237
 • Tiên Nghịch - Phần 238
 • Tiên Nghịch - Phần 239
 • Tiên Nghịch - Phần 240
 • Tiên Nghịch - Phần 241
 • Tiên Nghịch - Phần 242
 • Tiên Nghịch - Phần 243
 • Tiên Nghịch - Phần 244
 • Tiên Nghịch - Phần 245
 • Tiên Nghịch - Phần 246
 • Tiên Nghịch - Phần 247
 • Tiên Nghịch - Phần 248
 • Tiên Nghịch - Phần 249
 • Tiên Nghịch - Phần 250
 • Tiên Nghịch - Phần 251
 • Tiên Nghịch - Phần 252
 • Tiên Nghịch - Phần 253
 • Tiên Nghịch - Phần 254
 • Tiên Nghịch - Phần 255
 • Tiên Nghịch - Phần 256
 • Tiên Nghịch - Phần 257
 • Tiên Nghịch - Phần 258
 • Tiên Nghịch - Phần 259
 • Tiên Nghịch - Phần 260
 • Tiên Nghịch - Phần 261
 • Tiên Nghịch - Phần 262
 • Tiên Nghịch - Phần 263
 • Tiên Nghịch - Phần 264
 • Tiên Nghịch - Phần 265
 • Tiên Nghịch - Phần 266
 • Tiên Nghịch - Phần 267
 • Tiên Nghịch - Phần 268
 • Tiên Nghịch - Phần 269
 • Tiên Nghịch - Phần 270
 • Tiên Nghịch - Phần 271
 • Tiên Nghịch - Phần 272
 • Tiên Nghịch - Phần 273
 • Tiên Nghịch - Phần 274
 • Tiên Nghịch - Phần 275
 • Tiên Nghịch - Phần 276
 • Tiên Nghịch - Phần 277
 • Tiên Nghịch - Phần 278
 • Tiên Nghịch - Phần 279
 • Tiên Nghịch - Phần 280
 • Tiên Nghịch - Phần 281
 • Tiên Nghịch - Phần 282
 • Tiên Nghịch - Phần 283
 • Tiên Nghịch - Phần 284
 • Tiên Nghịch - Phần 285
 • Tiên Nghịch - Phần 286
 • Tiên Nghịch - Phần 287
 • Tiên Nghịch - Phần 288
 • Tiên Nghịch - Phần 289
 • Tiên Nghịch - Phần 290
 • Tiên Nghịch - Phần 291
 • Tiên Nghịch - Phần 292
 • Tiên Nghịch - Phần 293
 • Tiên Nghịch - Phần 294
 • Tiên Nghịch - Phần 295
 • Tiên Nghịch - Phần 296
 • Tiên Nghịch - Phần 297
 • Tiên Nghịch - Phần 298
 • Tiên Nghịch - Phần 299
 • Tiên Nghịch - Phần 300
 • Tiên Nghịch - Phần 301
 • Tiên Nghịch - Phần 302
 • Tiên Nghịch - Phần 303
 • Tiên Nghịch - Phần 304
 • Tiên Nghịch - Phần 305
 • Tiên Nghịch - Phần 306
 • Tiên Nghịch - Phần 307
 • Tiên Nghịch - Phần 308
 • Tiên Nghịch - Phần 309
 • Tiên Nghịch - Phần 310
 • Tiên Nghịch - Phần 311
 • Tiên Nghịch - Phần 312
 • Tiên Nghịch - Phần 313
 • Tiên Nghịch - Phần 314
 • Tiên Nghịch - Phần 315
 • Tiên Nghịch - Phần 316
 • Tiên Nghịch - Phần 317
 • Tiên Nghịch - Phần 318
 • Tiên Nghịch - Phần 319
 • Tiên Nghịch - Phần 320
 • Tiên Nghịch - Phần 321
 • Tiên Nghịch - Phần 322
 • Tiên Nghịch - Phần 323
 • Tiên Nghịch - Phần 324
 • Tiên Nghịch - Phần 325
 • Tiên Nghịch - Phần 326
 • Tiên Nghịch - Phần 327
 • Tiên Nghịch - Phần 328
 • Tiên Nghịch - Phần 329
 • Tiên Nghịch - Phần 330
 • Tiên Nghịch - Phần 331
 • Tiên Nghịch - Phần 332
 • Tiên Nghịch - Phần 333
 • Tiên Nghịch - Phần 334
 • Tiên Nghịch - Phần 335
 • Tiên Nghịch - Phần 336
 • Tiên Nghịch - Phần 337
 • Tiên Nghịch - Phần 338
 • Tiên Nghịch - Phần 339
 • Tiên Nghịch - Phần 340
 • Tiên Nghịch - Phần 341
 • Tiên Nghịch - Phần 342
 • Tiên Nghịch - Phần 343
 • Tiên Nghịch - Phần 344
 • Tiên Nghịch - Phần 345
 • Tiên Nghịch - Phần 346
 • Tiên Nghịch - Phần 347
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    1.630

Trần Vân   18

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    1.197

Trần Vân   18

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    1.115

Lão Trần   13

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    686

Trần Vân   12

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    646

Tuấn Anh   12

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    497

Lão Trần   8