MC YÊU THÍCH
Tiên Giả

Tác giả: Vong Ngữ

Đọc: Trần Vân

Nghe: 9.631

Số audio: 121

0

- Truyện Tiên Hiệp TIÊN GIẢ - Tác: Vong Ngữ - Với nhân vật chính là Viên Minh, một nhân vật cơ trí. Từng bước tu luyện, vượt qua gian khổ để đi lên con đường tu tiên đầy chông gai.
- Tags: Vong Ngữ, Trần Vân

 • Tiên Giả - Phần 1
 • Tiên Giả - Phần 2
 • Tiên Giả - Phần 3
 • Tiên Giả - Phần 4
 • Tiên Giả - Phần 5
 • Tiên Giả - Phần 6
 • Tiên Giả - Phần 7
 • Tiên Giả - Phần 8
 • Tiên Giả - Phần 9
 • Tiên Giả - Phần 10
 • Tiên Giả - Phần 11
 • Tiên Giả - Phần 12
 • Tiên Giả - Phần 13
 • Tiên Giả - Phần 14
 • Tiên Giả - Phần 15
 • Tiên Giả - Phần 16
 • Tiên Giả - Phần 17
 • Tiên Giả - Phần 18
 • Tiên Giả - Phần 19
 • Tiên Giả - Phần 20
 • Tiên Giả - Phần 21
 • Tiên Giả - Phần 22
 • Tiên Giả - Phần 23
 • Tiên Giả - Phần 24
 • Tiên Giả - Phần 25
 • Tiên Giả - Phần 26
 • Tiên Giả - Phần 27
 • Tiên Giả - Phần 28
 • Tiên Giả - Phần 29
 • Tiên Giả - Phần 30
 • Tiên Giả - Phần 31
 • Tiên Giả - Phần 32
 • Tiên Giả - Phần 33
 • Tiên Giả - Phần 34
 • Tiên Giả - Phần 35
 • Tiên Giả - Phần 36
 • Tiên Giả - Phần 37
 • Tiên Giả - Phần 38
 • Tiên Giả - Phần 39
 • Tiên Giả - Phần 40
 • Tiên Giả - Phần 41
 • Tiên Giả - Phần 42
 • Tiên Giả - Phần 43
 • Tiên Giả - Phần 44
 • Tiên Giả - Phần 45
 • Tiên Giả - Phần 46
 • Tiên Giả - Phần 47
 • Tiên Giả - Phần 48
 • Tiên Giả - Phần 49
 • Tiên Giả - Phần 50
 • Tiên Giả - Phần 51
 • Tiên Giả - Phần 52
 • Tiên Giả - Phần 53
 • Tiên Giả - Phần 54
 • Tiên Giả - Phần 55
 • Tiên Giả - Phần 56
 • Tiên Giả - Phần 57
 • Tiên Giả - Phần 58
 • Tiên Giả - Phần 59
 • Tiên Giả - Phần 60
 • Tiên Giả - Phần 61
 • Tiên Giả - Phần 62
 • Tiên Giả - Phần 63
 • Tiên Giả - Phần 64
 • Tiên Giả - Phần 65
 • Tiên Giả - Phần 66
 • Tiên Giả - Phần 67
 • Tiên Giả - Phần 68
 • Tiên Giả - Phần 69
 • Tiên Giả - Phần 70
 • Tiên Giả - Phần 71
 • Tiên Giả - Phần 72
 • Tiên Giả - Phần 73
 • Tiên Giả - Phần 74
 • Tiên Giả - Phần 75
 • Tiên Giả - Phần 76
 • Tiên Giả - Phần 77
 • Tiên Giả - Phần 78
 • Tiên Giả - Phần 79
 • Tiên Giả - Phần 80
 • Tiên Giả - Phần 81
 • Tiên Giả - Phần 82
 • Tiên Giả - Phần 83
 • Tiên Giả - Phần 84
 • Tiên Giả - Phần 85
 • Tiên Giả - Phần 86
 • Tiên Giả - Phần 87
 • Tiên Giả - Phần 88
 • Tiên Giả - Phần 89
 • Tiên Giả - Phần 90
 • Tiên Giả - Phần 91
 • Tiên Giả - Phần 92
 • Tiên Giả - Phần 93
 • Tiên Giả - Phần 94
 • Tiên Giả - Phần 95
 • Tiên Giả - Phần 96
 • Tiên Giả - Phần 97
 • Tiên Giả - Phần 98
 • Tiên Giả - Phần 99
 • Tiên Giả - Phần 100
 • Tiên Giả - Phần 101
 • Tiên Giả - Phần 102
 • Tiên Giả - Phần 103
 • Tiên Giả - Phần 104
 • Tiên Giả - Phần 105
 • Tiên Giả - Phần 106
 • Tiên Giả - Phần 107
 • Tiên Giả - Phần 108
 • Tiên Giả - Phần 109
 • Tiên Giả - Phần 110
 • Tiên Giả - Phần 111
 • Tiên Giả - Phần 112
 • Tiên Giả - Phần 113
 • Tiên Giả - Phần 114
 • Tiên Giả - Phần 115
 • Tiên Giả - Phần 116
 • Tiên Giả - Phần 117
 • Tiên Giả - Phần 118
 • Tiên Giả - Phần 119
 • Tiên Giả - Phần 120
 • Tiên Giả - Phần 121
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    88.325

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    46.687

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    43.016

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    34.487

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    26.650

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    24.618

Trần Vân   0