MC YÊU THÍCH
Thất Giới Truyền Thuyết

Tác giả: Tâm Mộng Vô Ngân

Đọc: Tuấn Anh

Nghe: 2.392

Số audio: 167

0

- Bộ này có nhiều nguồn chia ra 12 quyển , có nguồn không chia ra quyển mà để một mạch liên tục từ chương 1 - chương cuối. Khi đọc bộ này và tham khảo các nguồn ta thấy không có sự tương xứng giữa Tên quyển và nội dung tổng thể chương , cũng như cách chia số chương trong quyển của các nguồn cũng không trùng khớp nhau. Nên ta sưu tập bộ này không trình bày theo Quyển mà bố cục một mạch lền lạc luôn.
- Mời các bạn nghe truyện qua giọng đoc Tuấn Anh
- Tags: Tâm Mộng Vô Ngân, Tuấn Anh

 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 1
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 2
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 3
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 4
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 5
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 6
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 7
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 8
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 9
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 10
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 11
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 12
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 13
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 14
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 15
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 16
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 17
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 18
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 19
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 20
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 21
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 22
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 23
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 24
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 25
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 26
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 27
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 28
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 29
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 30
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 31
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 32
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 33
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 34
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 35
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 36
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 37
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 38
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 39
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 40
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 41
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 42
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 43
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 44
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 45
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 46
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 47
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 48
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 49
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 50
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 51
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 52
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 53
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 54
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 55
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 56
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 57
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 58
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 59
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 60
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 61
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 62
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 63
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 64
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 65
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 66
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 67
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 68
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 69
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 70
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 71
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 72
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 73
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 74
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 75
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 76
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 77
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 78
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 79
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 80
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 81
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 82
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 83
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 84
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 85
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 86
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 87
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 88
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 89
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 90
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 91
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 92
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 93
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 94
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 95
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 96
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 97
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 98
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 99
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 100
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 101
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 102
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 103
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 104
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 105
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 106
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 107
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 108
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 109
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 110
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 111
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 112
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 113
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 114
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 115
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 116
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 117
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 118
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 119
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 120
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 121
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 122
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 123
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 124
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 125
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 126
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 127
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 128
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 129
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 130
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 131
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 132
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 133
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 134
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 135
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 136
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 137
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 138
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 139
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 140
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 141
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 142
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 143
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 144
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 145
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 146
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 147
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 148
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 149
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 150
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 151
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 152
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 153
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 154
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 155
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 156
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 157
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 158
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 159
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 160
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 161
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 162
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 163
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 164
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 165
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 166
 • Thất Giới Truyền Thuyết - Phần 167
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    88.354

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    46.698

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    43.036

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    34.498

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    26.654

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    24.622

Trần Vân   0