MC YÊU THÍCH
Lớp Học Tuyệt Vọng

Tác giả: Vong Ký Ly Sầu

Đọc: Hoàng Vinh

Nghe: 1.109

Số audio: 62

0

- Mời các bạn nghe truyện Lớp Học Tuyệt Vọng qua giọng đọc Hoàng Vinh
- Tags: Vong Ký Ly Sầu, Hoàng Vinh

 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 1
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 2
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 3
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 4
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 5
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 6
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 7
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 8
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 9
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 10
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 11
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 12
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 13
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 14
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 15
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 16
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 17
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 18
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 19
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 20
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 21
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 22
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 23
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 24
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 25
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 26
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 27
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 28
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 29
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 30
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 31
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 32
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 33
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 34
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 35
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 36
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 37
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 38
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 39
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 40
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 41
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 42
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 43
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 44
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 45
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 46
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 47
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 48
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 49
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 50
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 51
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 52
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 53
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 54
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 55
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 56
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 57
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 58
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 59
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 60
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 61
 • Lớp Học Tuyệt Vọng - Phần 62
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    88.357

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    46.699

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    43.037

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    34.498

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    26.655

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    24.622

Trần Vân   0