MC YÊU THÍCH
Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên

Tác giả: Dược Thiên Sầu

Đọc: Minh Thiện

Nghe: 2.221

Số audio: 570

0

- Mời các bạn lắng nghe bộ truyện hài hước, tiên hiệp Thiên Đế Sợ Vợ qua giọng đọc Minh Thiện.
- Truyện Phi Thiên được đổi tên thành Thiên Đế Sợ Vợ
- Tags: Dược Thiên Sầu, Minh Thiện

 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 1
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 2
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 3
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 4
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 5
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 6
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 7
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 8
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 9
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 10
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 11
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 12
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 13
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 14
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 15
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 16
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 17
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 18
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 19
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 20
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 21
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 22
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 23
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 24
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 25
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 26
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 27
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 28
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 29
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 30
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 31
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 32
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 33
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 34
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 35
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 36
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 37
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 38
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 39
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 40
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 41
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 42
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 43
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 44
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 45
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 46
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 47
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 48
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 49
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 50
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 51
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 52
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 53
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 54
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 55
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 56
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 57
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 58
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 59
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 60
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 61
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 62
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 63
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 64
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 65
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 66
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 67
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 68
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 69
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 70
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 71
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 72
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 73
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 74
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 75
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 76
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 77
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 78
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 79
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 80
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 81
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 82
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 83
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 84
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 85
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 86
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 87
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 88
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 89
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 90
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 91
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 92
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 93
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 94
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 95
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 96
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 97
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 98
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 99
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 100
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 101
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 102
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 103
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 104
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 105
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 106
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 107
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 108
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 109
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 110
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 111
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 112
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 113
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 114
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 115
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 116
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 117
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 118
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 119
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 120
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 121
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 122
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 123
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 124
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 125
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 126
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 127
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 128
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 129
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 130
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 131
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 132
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 133
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 134
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 135
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 136
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 137
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 138
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 139
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 140
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 141
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 142
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 143
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 144
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 145
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 146
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 147
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 148
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 149
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 150
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 151
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 152
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 153
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 154
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 155
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 156
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 157
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 158
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 159
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 160
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 161
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 162
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 163
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 164
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 165
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 166
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 167
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 168
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 169
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 170
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 171
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 172
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 173
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 174
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 175
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 176
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 177
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 178
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 179
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 180
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 181
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 182
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 183
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 184
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 185
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 186
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 187
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 188
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 189
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 190
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 191
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 192
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 193
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 194
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 195
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 196
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 197
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 198
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 199
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 200
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 201
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 202
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 203
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 204
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 205
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 206
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 207
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 208
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 209
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 210
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 211
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 212
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 213
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 214
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 215
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 216
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 217
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 218
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 219
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 220
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 221
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 222
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 223
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 224
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 225
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 226
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 227
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 228
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 229
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 230
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 231
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 232
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 233
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 234
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 235
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 236
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 237
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 238
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 239
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 240
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 241
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 242
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 243
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 244
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 245
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 246
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 247
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 248
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 249
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 250
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 251
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 252
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 253
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 254
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 255
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 256
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 257
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 258
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 259
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 260
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 261
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 262
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 263
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 264
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 265
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 266
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 267
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 268
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 269
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 270
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 271
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 272
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 273
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 274
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 275
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 276
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 277
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 278
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 279
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 280
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 281
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 282
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 283
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 284
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 285
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 286
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 287
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 288
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 289
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 290
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 291
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 292
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 293
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 294
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 295
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 296
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 297
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 298
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 299
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 300
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 301
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 302
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 303
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 304
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 305
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 306
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 307
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 308
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 309
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 310
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 311
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 312
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 313
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 314
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 315
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 316
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 317
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 318
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 319
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 320
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 321
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 322
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 323
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 324
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 325
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 326
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 327
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 328
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 329
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 330
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 331
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 332
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 333
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 334
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 335
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 336
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 337
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 338
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 339
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 340
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 341
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 342
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 343
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 344
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 345
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 346
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 347
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 348
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 349
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 350
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 351
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 352
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 353
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 354
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 355
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 356
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 357
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 358
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 359
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 360
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 361
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 362
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 363
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 364
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 365
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 366
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 367
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 368
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 369
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 370
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 371
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 372
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 373
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 374
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 375
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 376
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 377
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 378
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 379
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 380
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 381
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 382
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 383
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 384
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 385
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 386
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 387
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 388
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 389
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 390
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 391
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 392
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 393
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 394
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 395
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 396
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 397
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 398
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 399
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 400
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 401
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 402
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 403
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 404
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 405
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 406
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 407
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 408
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 409
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 410
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 411
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 412
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 413
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 414
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 415
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 416
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 417
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 418
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 419
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 420
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 421
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 422
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 423
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 424
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 425
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 426
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 427
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 428
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 429
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 430
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 431
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 432
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 433
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 434
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 435
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 436
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 437
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 438
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 439
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 440
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 441
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 442
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 443
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 444
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 445
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 446
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 447
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 448
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 449
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 450
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 451
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 452
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 453
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 454
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 455
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 456
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 457
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 458
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 459
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 460
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 461
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 462
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 463
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 464
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 465
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 466
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 467
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 468
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 469
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 470
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 471
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 472
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 473
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 474
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 475
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 476
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 477
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 478
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 479
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 480
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 481
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 482
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 483
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 484
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 485
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 486
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 487
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 488
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 489
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 490
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 491
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 492
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 493
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 494
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 495
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 496
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 497
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 498
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 499
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 500
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 501
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 502
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 503
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 504
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 505
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 506
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 507
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 508
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 509
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 510
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 511
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 512
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 513
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 514
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 515
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 516
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 517
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 518
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 519
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 520
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 521
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 522
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 523
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 524
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 525
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 526
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 527
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 528
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 529
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 530
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 531
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 532
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 533
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 534
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 535
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 536
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 537
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 538
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 539
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 540
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 541
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 542
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 543
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 544
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 545
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 546
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 547
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 548
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 549
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 550
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 551
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 552
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 553
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 554
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 555
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 556
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 557
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 558
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 559
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 560
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 561
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 562
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 563
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 564
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 565
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 566
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 567
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 568
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 569
 • Thiên Đế Sợ Vợ - Phi Thiên - Phần 570
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    88.317

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    46.684

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    43.014

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    34.485

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    26.647

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    24.617

Trần Vân   0