MC YÊU THÍCH
Thiên Cung - Cửu Tiêu

Tác giả: Hắc Sơn

Đọc: Minh Thiện

Nghe: 5.409

Số audio: 203

0

- Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Thiên Cung thể loại Tu Tiên, Hài Hước qua giọng đọc Minh Thiện
- Truyện kể về thiếu niên nhỏ tuổi Phương Quý trên con đường tu tiên, cơ trí, linh hoạt, hài hước.
- Nghe giải trí rất thích hợp.
- Tags: Hắc Sơn, Minh Thiện

 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 1
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 2
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 3
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 4
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 5
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 6
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 7
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 8
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 9
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 10
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 11
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 12
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 13
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 14
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 15
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 16
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 17
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 18
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 19
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 20
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 21
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 22
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 23
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 24
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 25
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 26
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 27
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 28
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 29
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 30
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 31
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 32
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 33
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 34
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 35
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 36
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 37
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 38
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 39
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 40
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 41
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 42
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 43
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 44
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 45
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 46
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 47
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 48
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 49
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 50
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 51
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 52
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 53
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 54
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 55
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 56
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 57
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 58
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 59
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 60
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 61
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 62
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 63
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 64
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 65
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 66
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 67
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 68
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 69
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 70
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 71
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 72
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 73
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 74
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 75
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 76
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 77
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 78
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 79
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 80
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 81
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 82
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 83
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 84
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 85
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 86
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 87
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 88
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 89
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 90
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 91
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 92
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 93
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 94
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 95
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 96
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 97
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 98
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 99
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 100
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 101
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 102
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 103
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 104
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 105
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 106
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 107
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 108
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 109
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 110
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 111
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 112
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 113
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 114
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 115
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 116
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 117
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 118
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 119
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 120
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 121
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 122
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 123
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 124
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 125
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 126
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 127
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 128
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 129
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 130
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 131
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 132
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 133
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 134
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 135
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 136
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 137
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 138
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 139
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 140
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 141
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 142
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 143
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 144
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 145
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 146
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 147
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 148
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 149
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 150
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 151
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 152
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 153
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 154
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 155
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 156
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 157
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 158
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 159
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 160
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 161
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 162
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 163
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 164
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 165
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 166
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 167
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 168
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 169
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 170
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 171
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 172
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 173
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 174
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 175
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 176
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 177
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 178
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 179
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 180
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 181
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 182
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 183
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 184
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 185
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 186
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 187
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 188
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 189
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 190
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 191
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 192
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 193
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 194
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 195
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 196
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 197
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 198
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 199
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 200
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 201
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 202
 • Thiên Cung - Cửu Tiêu - Phần 203
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    97.958

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    53.239

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    49.472

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    38.923

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    30.736

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    26.700

Trần Vân   0