MC YÊU THÍCH
Nắm Thiên Cơ

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Đọc: Trần Vân

Nghe: 16.298

Số audio: 372

0

- Nhân vật chính tham tài nhưng lại sợ chết, ngược lại hắn vẫn có dúng, có trí, có mưu. Trong thế giới Võ Đạo vi tôn, vậy mà hắn 5 năm vẫn dậm chân mãi 1 cảnh giới, lưu ban tận 5 năm, học chung với mấy nhóc 7, 8 tuổi mà không thấy quê độ. Cơ duyên xảo hợp hắn có được Thiên Nhân hình ảnh, từ đó cuộc đời sang trang.
- Tags: Phong Lăng Thiên Hạ, Trần Vân

 • Nắm Thiên Cơ - Phần 1
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 2
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 3
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 4
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 5
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 6
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 7
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 8
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 9
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 10
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 11
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 12
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 13
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 14
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 15
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 16
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 17
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 18
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 19
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 20
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 21
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 22
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 23
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 24
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 25
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 26
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 27
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 28
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 29
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 30
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 31
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 32
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 33
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 34
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 35
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 36
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 37
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 38
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 39
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 40
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 41
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 42
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 43
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 44
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 45
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 46
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 47
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 48
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 49
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 50
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 51
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 52
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 53
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 54
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 55
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 56
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 57
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 58
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 59
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 60
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 61
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 62
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 63
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 64
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 65
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 66
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 67
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 68
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 69
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 70
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 71
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 72
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 73
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 74
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 75
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 76
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 77
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 78
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 79
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 80
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 81
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 82
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 83
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 84
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 85
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 86
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 87
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 88
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 89
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 90
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 91
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 92
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 93
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 94
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 95
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 96
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 97
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 98
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 99
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 100
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 101
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 102
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 103
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 104
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 105
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 106
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 107
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 108
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 109
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 110
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 111
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 112
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 113
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 114
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 115
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 116
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 117
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 118
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 119
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 120
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 121
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 122
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 123
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 124
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 125
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 126
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 127
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 128
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 129
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 130
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 131
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 132
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 133
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 134
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 135
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 136
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 137
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 138
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 139
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 140
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 141
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 142
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 143
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 144
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 145
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 146
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 147
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 148
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 149
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 150
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 151
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 152
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 153
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 154
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 155
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 156
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 157
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 158
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 159
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 160
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 161
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 162
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 163
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 164
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 165
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 166
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 167
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 168
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 169
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 170
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 171
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 172
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 173
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 174
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 175
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 176
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 177
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 178
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 179
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 180
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 181
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 182
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 183
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 184
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 185
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 186
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 187
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 188
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 189
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 190
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 191
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 192
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 193
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 194
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 195
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 196
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 197
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 198
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 199
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 200
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 201
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 202
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 203
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 204
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 205
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 206
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 207
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 208
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 209
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 210
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 211
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 212
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 213
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 214
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 215
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 216
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 217
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 218
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 219
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 220
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 221
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 222
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 223
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 224
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 225
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 226
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 227
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 228
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 229
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 230
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 231
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 232
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 233
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 234
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 235
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 236
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 237
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 238
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 239
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 240
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 241
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 242
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 243
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 244
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 245
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 246
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 247
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 248
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 249
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 250
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 251
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 252
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 253
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 254
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 255
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 256
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 257
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 258
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 259
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 260
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 261
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 262
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 263
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 264
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 265
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 266
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 267
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 268
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 269
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 270
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 271
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 272
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 273
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 274
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 275
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 276
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 277
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 278
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 279
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 280
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 281
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 282
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 283
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 284
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 285
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 286
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 287
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 288
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 289
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 290
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 291
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 292
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 293
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 294
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 295
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 296
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 297
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 298
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 299
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 300
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 301
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 302
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 303
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 304
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 305
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 306
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 307
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 308
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 309
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 310
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 311
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 312
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 313
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 314
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 315
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 316
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 317
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 318
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 319
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 320
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 321
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 322
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 323
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 324
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 325
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 326
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 327
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 328
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 329
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 330
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 331
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 332
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 333
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 334
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 335
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 336
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 337
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 338
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 339
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 340
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 341
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 342
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 343
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 344
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 345
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 346
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 347
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 348
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 349
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 350
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 351
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 352
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 353
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 354
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 355
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 356
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 357
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 358
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 359
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 360
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 355
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 356
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 357
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 358
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 359
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 360
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 361
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 362
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 363
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 364
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 365
 • Nắm Thiên Cơ - Phần 366
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    97.967

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    53.247

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    49.478

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    38.931

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    30.743

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    26.703

Trần Vân   0