MC YÊU THÍCH
Thế Giới Hoàn Mỹ

Tác giả: Thần Đông

Đọc: Tuấn Anh

Nghe: 14.212

Số audio: 459

0

- Một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao, trong nháy mắt ở giữa long trời lỡ đất. Quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, chư thánh tranh bá, loạn khắp đất trời. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm? Một thiếu niên theo trong đất hoang đi ra, tất cả bắt đầu từ nơi này...
- Nhân vật chính: Thạch Hạo cùng dàn mỹ nữ tuyệt sắc
- Tags: Thần Đông, Tuấn Anh

 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 1
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 2
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 3
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 4
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 5
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 6
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 7
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 8
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 9
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 10
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 11
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 12
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 13
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 14
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 15
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 16
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 17
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 18
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 19
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 20
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 21
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 22
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 23
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 24
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 25
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 26
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 27
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 28
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 29
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 30
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 31
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 32
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 33
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 34
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 35
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 36
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 37
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 38
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 39
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 40
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 41
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 42
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 43
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 44
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 45
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 46
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 47
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 48
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 49
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 50
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 51
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 52
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 53
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 54
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 55
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 56
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 57
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 58
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 59
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 60
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 61
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 62
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 63
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 64
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 65
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 66
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 67
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 68
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 69
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 70
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 71
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 72
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 73
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 74
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 75
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 76
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 77
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 78
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 79
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 80
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 81
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 82
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 83
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 84
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 85
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 86
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 87
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 88
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 89
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 90
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 91
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 92
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 93
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 94
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 95
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 96
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 97
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 98
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 99
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 100
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 101
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 102
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 103
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 104
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 105
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 106
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 107
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 108
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 109
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 110
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 111
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 112
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 113
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 114
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 115
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 116
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 117
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 118
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 119
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 120
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 121
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 122
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 123
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 124
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 125
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 126
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 127
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 128
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 129
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 130
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 131
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 132
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 133
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 134
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 135
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 136
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 137
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 138
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 139
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 140
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 141
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 142
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 143
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 144
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 145
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 146
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 147
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 148
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 149
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 150
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 151
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 152
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 153
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 154
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 155
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 156
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 157
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 158
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 159
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 160
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 161
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 162
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 163
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 164
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 165
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 166
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 167
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 168
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 169
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 170
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 171
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 172
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 173
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 174
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 175
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 176
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 177
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 178
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 179
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 180
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 181
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 182
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 183
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 184
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 185
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 186
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 187
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 188
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 189
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 190
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 191
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 192
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 193
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 194
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 195
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 196
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 197
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 198
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 199
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 200
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 201
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 202
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 203
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 204
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 205
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 206
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 207
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 208
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 209
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 210
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 211
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 212
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 213
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 214
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 215
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 216
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 217
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 218
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 219
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 220
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 221
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 222
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 223
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 224
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 225
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 226
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 227
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 228
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 229
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 230
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 231
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 232
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 233
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 234
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 235
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 236
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 237
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 238
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 239
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 240
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 241
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 242
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 243
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 244
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 245
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 246
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 247
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 248
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 249
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 250
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 251
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 252
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 253
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 254
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 255
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 256
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 257
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 258
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 259
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 260
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 261
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 262
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 263
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 264
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 265
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 266
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 267
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 268
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 269
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 270
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 271
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 272
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 273
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 274
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 275
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 276
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 277
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 278
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 279
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 280
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 281
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 282
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 283
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 284
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 285
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 286
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 287
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 288
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 289
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 290
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 291
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 292
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 293
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 294
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 295
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 296
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 297
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 298
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 299
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 300
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 301
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 302
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 303
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 304
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 305
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 306
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 307
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 308
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 309
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 310
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 311
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 312
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 313
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 314
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 315
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 316
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 317
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 318
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 319
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 320
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 321
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 322
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 323
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 324
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 325
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 326
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 327
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 328
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 329
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 330
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 331
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 332
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 333
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 334
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 335
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 336
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 337
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 338
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 339
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 340
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 341
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 342
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 343
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 344
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 345
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 346
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 347
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 348
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 349
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 350
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 351
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 352
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 353
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 354
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 355
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 356
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 357
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 358
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 359
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 360
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 361
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 362
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 363
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 364
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 365
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 366
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 367
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 368
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 369
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 370
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 371
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 372
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 373
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 374
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 375
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 376
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 377
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 378
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 379
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 380
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 381
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 382
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 383
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 384
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 385
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 386
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 387
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 388
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 389
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 390
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 391
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 392
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 393
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 394
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 395
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 396
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 397
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 398
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 399
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 400
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 401
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 402
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 403
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 404
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 405
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 406
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 407
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 408
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 409
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 410
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 411
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 412
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 413
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 414
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 415
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 416
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 417
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 418
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 419
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 420
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 421
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 422
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 423
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 424
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 425
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 426
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 427
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 428
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 429
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 430
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 431
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 432
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 433
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 434
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 435
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 436
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 437
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 438
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 439
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 440
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 441
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 442
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 443
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 444
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 445
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 446
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 447
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 448
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 449
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 450
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 451
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 452
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 453
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 454
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 455
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 456
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 457
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 458
 • Thế Giới Hoàn Mỹ - Phần 459
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    97.942

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    53.227

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    49.469

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    38.917

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    30.730

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    26.699

Trần Vân   0