MC YÊU THÍCH
Vô Thường

Tác giả: Mạc Mặc

Đọc: Trần Vân

Nghe: 18.675

Số audio: 258

0

- Truyện kể về Đường Phong. Một thiên tài trăm năm có một của Đường Môn. Bị sét đánh đầu thai vào thế giới thiên cương đại lục. Một thân cô độc ở thế giới khác, hãy cùng nhau theo dõi xem Đường Phong làm sao có được hồng nhan tri kỉ, ngạo bễ thiên hạ.
- Đường Phong, Bạch Tiểu Lại, Phi Tiểu Nhã, Mạc Lưu Tô, Thăng Phi Tiếu, Manh Manh, Đoạn Thúc v.v.v
- Tags: vo thuong audio, vo thuong tran van, vo thuong truyen, truyen tien hiep hay
- Tags: Mạc Mặc, Trần Vân

 • Vô Thường - Phần 1
 • Vô Thường - Phần 2
 • Vô Thường - Phần 3
 • Vô Thường - Phần 4
 • Vô Thường - Phần 5
 • Vô Thường - Phần 6
 • Vô Thường - Phần 7
 • Vô Thường - Phần 8
 • Vô Thường - Phần 9
 • Vô Thường - Phần 10
 • Vô Thường - Phần 11
 • Vô Thường - Phần 12
 • Vô Thường - Phần 13
 • Vô Thường - Phần 14
 • Vô Thường - Phần 15
 • Vô Thường - Phần 16
 • Vô Thường - Phần 17
 • Vô Thường - Phần 18
 • Vô Thường - Phần 19
 • Vô Thường - Phần 20
 • Vô Thường - Phần 21
 • Vô Thường - Phần 22
 • Vô Thường - Phần 23
 • Vô Thường - Phần 24
 • Vô Thường - Phần 25
 • Vô Thường - Phần 26
 • Vô Thường - Phần 27
 • Vô Thường - Phần 28
 • Vô Thường - Phần 29
 • Vô Thường - Phần 30
 • Vô Thường - Phần 31
 • Vô Thường - Phần 32
 • Vô Thường - Phần 33
 • Vô Thường - Phần 34
 • Vô Thường - Phần 35
 • Vô Thường - Phần 36
 • Vô Thường - Phần 37
 • Vô Thường - Phần 38
 • Vô Thường - Phần 39
 • Vô Thường - Phần 40
 • Vô Thường - Phần 41
 • Vô Thường - Phần 42
 • Vô Thường - Phần 43
 • Vô Thường - Phần 44
 • Vô Thường - Phần 45
 • Vô Thường - Phần 46
 • Vô Thường - Phần 47
 • Vô Thường - Phần 48
 • Vô Thường - Phần 49
 • Vô Thường - Phần 50
 • Vô Thường - Phần 51
 • Vô Thường - Phần 52
 • Vô Thường - Phần 53
 • Vô Thường - Phần 54
 • Vô Thường - Phần 55
 • Vô Thường - Phần 56
 • Vô Thường - Phần 57
 • Vô Thường - Phần 58
 • Vô Thường - Phần 59
 • Vô Thường - Phần 60
 • Vô Thường - Phần 61
 • Vô Thường - Phần 62
 • Vô Thường - Phần 63
 • Vô Thường - Phần 64
 • Vô Thường - Phần 65
 • Vô Thường - Phần 66
 • Vô Thường - Phần 67
 • Vô Thường - Phần 68
 • Vô Thường - Phần 69
 • Vô Thường - Phần 70
 • Vô Thường - Phần 71
 • Vô Thường - Phần 72
 • Vô Thường - Phần 73
 • Vô Thường - Phần 74
 • Vô Thường - Phần 75
 • Vô Thường - Phần 76
 • Vô Thường - Phần 77
 • Vô Thường - Phần 78
 • Vô Thường - Phần 79
 • Vô Thường - Phần 80
 • Vô Thường - Phần 81
 • Vô Thường - Phần 82
 • Vô Thường - Phần 83
 • Vô Thường - Phần 84
 • Vô Thường - Phần 85
 • Vô Thường - Phần 86
 • Vô Thường - Phần 87
 • Vô Thường - Phần 88
 • Vô Thường - Phần 89
 • Vô Thường - Phần 90
 • Vô Thường - Phần 91
 • Vô Thường - Phần 92
 • Vô Thường - Phần 93
 • Vô Thường - Phần 94
 • Vô Thường - Phần 95
 • Vô Thường - Phần 96
 • Vô Thường - Phần 97
 • Vô Thường - Phần 98
 • Vô Thường - Phần 99
 • Vô Thường - Phần 100
 • Vô Thường - Phần 101
 • Vô Thường - Phần 102
 • Vô Thường - Phần 103
 • Vô Thường - Phần 104
 • Vô Thường - Phần 105
 • Vô Thường - Phần 106
 • Vô Thường - Phần 107
 • Vô Thường - Phần 108
 • Vô Thường - Phần 109
 • Vô Thường - Phần 110
 • Vô Thường - Phần 111
 • Vô Thường - Phần 112
 • Vô Thường - Phần 113
 • Vô Thường - Phần 114
 • Vô Thường - Phần 115
 • Vô Thường - Phần 116
 • Vô Thường - Phần 117
 • Vô Thường - Phần 118
 • Vô Thường - Phần 119
 • Vô Thường - Phần 120
 • Vô Thường - Phần 121
 • Vô Thường - Phần 122
 • Vô Thường - Phần 123
 • Vô Thường - Phần 124
 • Vô Thường - Phần 125
 • Vô Thường - Phần 126
 • Vô Thường - Phần 127
 • Vô Thường - Phần 128
 • Vô Thường - Phần 129
 • Vô Thường - Phần 130
 • Vô Thường - Phần 131
 • Vô Thường - Phần 132
 • Vô Thường - Phần 133
 • Vô Thường - Phần 134
 • Vô Thường - Phần 135
 • Vô Thường - Phần 136
 • Vô Thường - Phần 137
 • Vô Thường - Phần 138
 • Vô Thường - Phần 139
 • Vô Thường - Phần 140
 • Vô Thường - Phần 141
 • Vô Thường - Phần 142
 • Vô Thường - Phần 143
 • Vô Thường - Phần 144
 • Vô Thường - Phần 145
 • Vô Thường - Phần 146
 • Vô Thường - Phần 147
 • Vô Thường - Phần 148
 • Vô Thường - Phần 149
 • Vô Thường - Phần 150
 • Vô Thường - Phần 151
 • Vô Thường - Phần 152
 • Vô Thường - Phần 153
 • Vô Thường - Phần 154
 • Vô Thường - Phần 155
 • Vô Thường - Phần 156
 • Vô Thường - Phần 157
 • Vô Thường - Phần 158
 • Vô Thường - Phần 159
 • Vô Thường - Phần 160
 • Vô Thường - Phần 161
 • Vô Thường - Phần 162
 • Vô Thường - Phần 163
 • Vô Thường - Phần 164
 • Vô Thường - Phần 165
 • Vô Thường - Phần 166
 • Vô Thường - Phần 167
 • Vô Thường - Phần 168
 • Vô Thường - Phần 169
 • Vô Thường - Phần 170
 • Vô Thường - Phần 171
 • Vô Thường - Phần 172
 • Vô Thường - Phần 173
 • Vô Thường - Phần 174
 • Vô Thường - Phần 175
 • Vô Thường - Phần 176
 • Vô Thường - Phần 177
 • Vô Thường - Phần 178
 • Vô Thường - Phần 179
 • Vô Thường - Phần 180
 • Vô Thường - Phần 181
 • Vô Thường - Phần 182
 • Vô Thường - Phần 183
 • Vô Thường - Phần 184
 • Vô Thường - Phần 185
 • Vô Thường - Phần 186
 • Vô Thường - Phần 187
 • Vô Thường - Phần 188
 • Vô Thường - Phần 189
 • Vô Thường - Phần 190
 • Vô Thường - Phần 191
 • Vô Thường - Phần 192
 • Vô Thường - Phần 193
 • Vô Thường - Phần 194
 • Vô Thường - Phần 195
 • Vô Thường - Phần 196
 • Vô Thường - Phần 197
 • Vô Thường - Phần 198
 • Vô Thường - Phần 199
 • Vô Thường - Phần 200
 • Vô Thường - Phần 201
 • Vô Thường - Phần 202
 • Vô Thường - Phần 203
 • Vô Thường - Phần 204
 • Vô Thường - Phần 205
 • Vô Thường - Phần 206
 • Vô Thường - Phần 207
 • Vô Thường - Phần 208
 • Vô Thường - Phần 209
 • Vô Thường - Phần 210
 • Vô Thường - Phần 211
 • Vô Thường - Phần 212
 • Vô Thường - Phần 213
 • Vô Thường - Phần 214
 • Vô Thường - Phần 215
 • Vô Thường - Phần 216
 • Vô Thường - Phần 217
 • Vô Thường - Phần 218
 • Vô Thường - Phần 219
 • Vô Thường - Phần 220
 • Vô Thường - Phần 221
 • Vô Thường - Phần 222
 • Vô Thường - Phần 223
 • Vô Thường - Phần 224
 • Vô Thường - Phần 225
 • Vô Thường - Phần 226
 • Vô Thường - Phần 227
 • Vô Thường - Phần 228
 • Vô Thường - Phần 229
 • Vô Thường - Phần 230
 • Vô Thường - Phần 231
 • Vô Thường - Phần 232
 • Vô Thường - Phần 233
 • Vô Thường - Phần 234
 • Vô Thường - Phần 235
 • Vô Thường - Phần 236
 • Vô Thường - Phần 237
 • Vô Thường - Phần 238
 • Vô Thường - Phần 239
 • Vô Thường - Phần 240
 • Vô Thường - Phần 241
 • Vô Thường - Phần 242
 • Vô Thường - Phần 243
 • Vô Thường - Phần 244
 • Vô Thường - Phần 245
 • Vô Thường - Phần 246
 • Vô Thường - Phần 247
 • Vô Thường - Phần 248
 • Vô Thường - Phần 249
 • Vô Thường - Phần 250
 • Vô Thường - Phần 251
 • Vô Thường - Phần 252
 • Vô Thường - Phần 253
 • Vô Thường - Phần 254
 • Vô Thường - Phần 255
 • Vô Thường - Phần 256
 • Vô Thường - Phần 257
 • Vô Thường - Phần 258
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    97.964

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    53.246

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    49.477

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    38.930

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    30.743

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    26.703

Trần Vân   0