MC YÊU THÍCH
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    97.941

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    53.226

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    49.469

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    38.917

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    30.729

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    26.699

Trần Vân   0