MC YÊU THÍCH
Vũ Động Càn Khôn

Tác giả: Thiên Tàm Hổ Đậu

Đọc: Hoàng Hải

Nghe: 114

Số audio: 432

0

- Vũ Động Càn Khôn - Từ xưa đến nay, con người luôn có khát vọng vươn lên đỉnh cao, để đổi lấy sự thành công họ đã hy sinh biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Tu Luyện chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.
- Từng bước đi trên con đường cường giả, đối mặt với những địch thủ đỉnh cấp, liệu Lâm Động sẽ thành công hay thất bại? Sẽ trở thành một cường giả đứng trên vạn người, được họ kính ngưỡng hay cũng giống như cha mình không thể ngóc đầu lên nổi... Mời các bạn cùng theo dõi!
- Tags: Thiên Tàm Hổ Đậu, Hoàng Hải, Vũ Động Càn Khôn

 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 1
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 2
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 3
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 4
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 5
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 6
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 7
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 8
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 9
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 10
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 11
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 12
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 13
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 14
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 15
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 16
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 17
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 18
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 19
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 20
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 21
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 22
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 23
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 24
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 25
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 26
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 27
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 28
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 29
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 30
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 31
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 32
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 33
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 34
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 35
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 36
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 37
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 38
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 39
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 40
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 41
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 42
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 43
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 44
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 45
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 46
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 47
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 48
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 49
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 50
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 51
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 52
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 53
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 54
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 55
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 56
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 57
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 58
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 59
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 60
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 61
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 62
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 63
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 64
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 65
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 66
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 67
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 68
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 69
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 70
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 71
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 72
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 73
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 74
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 75
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 76
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 77
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 78
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 79
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 80
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 81
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 82
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 83
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 84
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 85
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 86
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 87
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 88
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 89
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 90
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 91
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 92
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 93
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 94
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 95
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 96
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 97
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 98
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 99
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 100
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 101
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 102
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 103
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 104
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 105
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 106
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 107
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 108
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 109
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 110
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 111
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 112
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 113
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 114
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 115
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 116
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 117
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 118
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 119
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 120
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 121
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 122
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 123
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 124
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 125
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 126
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 127
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 128
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 129
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 130
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 131
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 132
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 133
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 134
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 135
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 136
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 137
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 138
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 139
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 140
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 141
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 142
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 143
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 144
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 145
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 146
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 147
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 148
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 149
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 150
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 151
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 152
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 153
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 154
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 155
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 156
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 157
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 158
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 159
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 160
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 161
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 162
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 163
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 164
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 165
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 166
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 167
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 168
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 169
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 170
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 171
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 172
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 173
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 174
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 175
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 176
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 177
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 178
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 179
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 180
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 181
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 182
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 183
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 184
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 185
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 186
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 187
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 188
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 189
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 190
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 191
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 192
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 193
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 194
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 195
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 196
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 197
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 198
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 199
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 200
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 201
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 202
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 203
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 204
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 205
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 206
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 207
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 208
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 209
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 210
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 211
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 212
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 213
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 214
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 215
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 216
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 217
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 218
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 219
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 220
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 221
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 222
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 223
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 224
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 225
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 226
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 227
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 228
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 229
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 230
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 231
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 232
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 233
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 234
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 235
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 236
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 237
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 238
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 239
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 240
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 241
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 242
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 243
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 244
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 245
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 246
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 247
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 248
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 249
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 250
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 251
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 252
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 253
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 254
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 255
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 256
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 257
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 258
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 259
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 260
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 261
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 262
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 263
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 264
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 265
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 266
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 267
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 268
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 269
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 270
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 271
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 272
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 273
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 274
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 275
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 276
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 277
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 278
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 279
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 280
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 281
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 282
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 283
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 284
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 285
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 286
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 287
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 288
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 289
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 290
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 291
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 292
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 293
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 294
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 295
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 296
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 297
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 298
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 299
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 300
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 301
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 302
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 303
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 304
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 305
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 306
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 307
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 308
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 309
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 310
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 311
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 312
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 313
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 314
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 315
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 316
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 317
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 318
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 319
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 320
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 321
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 322
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 323
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 324
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 325
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 326
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 327
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 328
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 329
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 330
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 331
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 332
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 333
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 334
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 335
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 336
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 337
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 338
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 339
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 340
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 341
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 342
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 343
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 344
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 345
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 346
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 347
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 348
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 349
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 350
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 351
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 352
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 353
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 354
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 355
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 356
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 357
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 358
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 359
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 360
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 361
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 362
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 363
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 364
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 365
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 366
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 367
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 368
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 369
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 370
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 371
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 372
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 373
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 374
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 375
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 376
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 377
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 378
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 379
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 380
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 381
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 382
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 383
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 384
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 385
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 386
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 387
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 388
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 389
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 390
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 391
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 392
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 393
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 394
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 395
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 396
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 397
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 398
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 399
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 400
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 401
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 402
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 403
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 404
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 405
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 406
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 407
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 408
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 409
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 410
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 411
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 412
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 413
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 414
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 415
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 416
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 417
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 418
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 419
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 420
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 421
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 422
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 423
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 424
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 425
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 426
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 427
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 428
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 429
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 430
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 431
 • Vũ Động Càn Khôn - Phần 432
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    1.611

Trần Vân   19

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    1.184

Trần Vân   11

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    1.095

Lão Trần   11

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    676

Trần Vân   8

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    641

Tuấn Anh   12

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    486

Lão Trần   10