MC YÊU THÍCH
Chí Tôn Vô Lại

Tác giả: Khiêu Vũ

Đọc: Trần Vân

Nghe: 3.341

Số audio: 130

0

- Nhân vật Tiểu Lôi là hình tượng anh hùng kiểu mới của lớp thanh niên ngày nay, lúc thì chính khí lẫm lẫm sẵn sàng hi sinh bant thân cũng như sinh mạng của mình đế cứu người khác, lúc lại vô lại lưu manh lừa lọc để đạt được mục đích. Chứ không mù quáng chính nhân quân tử như các hình tượng của các nhân vật trong các tác phẩm kiếm hiệp xưa.
- Tiểu Lôi, một học sinh trung học mồ côi sống cùng Thần Côn thúc thúc một kẻ chuyên bói toán lọc lừa dân chúng. Thần Côn thúc thúc là người nhặt được Tiểu Lôi cũng như dạy dỗ cho Tiểu Lôi tất cả các trò lừa lọc người khác. Số phận đẩy đưa khiến Tiểu Lôi từ một kẻ bình thường bị cuốn vào vòng quay của các cuộc đấu tranh của giới tu đạo cũng như nhân gian.
- Tags: Khiêu Vũ, Trần Vân, Chí Tôn Vô Lại

 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 1
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 2
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 3
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 4
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 5
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 6
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 7
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 8
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 9
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 10
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 11
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 12
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 13
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 14
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 15
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 16
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 17
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 18
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 19
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 20
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 21
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 22
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 23
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 24
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 25
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 26
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 27
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 28
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 29
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 30
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 31
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 32
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 33
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 34
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 35
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 36
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 37
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 38
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 39
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 40
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 41
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 42
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 43
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 44
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 45
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 46
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 47
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 48
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 49
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 50
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 51
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 52
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 53
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 54
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 55
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 56
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 57
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 58
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 59
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 60
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 61
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 62
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 63
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 64
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 65
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 66
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 67
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 68
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 69
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 70
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 71
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 72
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 73
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 74
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 75
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 76
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 77
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 78
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 79
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 80
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 81
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 82
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 83
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 84
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 85
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 86
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 87
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 88
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 89
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 90
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 91
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 92
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 93
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 94
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 95
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 96
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 97
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 98
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 99
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 100
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 101
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 102
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 103
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 104
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 105
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 106
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 107
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 108
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 109
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 110
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 111
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 112
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 113
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 114
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 115
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 116
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 117
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 118
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 119
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 120
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 121
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 122
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 123
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 124
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 125
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 126
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 127
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 128
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 129
 • Chí Tôn Vô Lại - Phần 130
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    70.438

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.304

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    32.583

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    27.940

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.488

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    19.825

Tuấn Anh   0