MC YÊU THÍCH
Võ Đạo Đan Tôn

Tác giả: Ám Ma Sư

Đọc: Lão Trần

Nghe: 3.345

Số audio: 148

0

- Đây là một đại lục yêu thú hoành hành, chiếm cứ thành trì, nhân loại an phận ở một góc!
- Vì thủ hộ mảnh đất cuối cùng của nhân loại, võ giả triển khai đối kháng đẫm máu với yêu thú, cuộc chiến kéo dài đến mấy ngàn năm.
- Lâm Tiêu vốn là một người bình thường Địa Cầu, thế nhưng trong lúc vô ý đi tới thế giới dùng võ vi tôn này, đúng vào lúc đại lục lâm vào nguy cơ. Trọng sinh vào thân thể một thiếu niên yếu đuối, lại càng thần kỳ hơn lấy được một đầu yêu thú cường đại làm phân thân.
- Ở yêu thú giới, hắn rung chuyển trời đất, ở trong nhân loại, hắn quấy Càn Khôn!
- Bàn tay lò bát quái, trong lòng còn có Lăng Vân Chí, hành tẩu ở trên đường võ đạo đỉnh phong, hắn cước đạp trời cao, quyền quét Càn Khôn.
- Tags: Ám Ma Sư, Lão Trần, Võ Đạo Đan Tôn

 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 1
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 2
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 3
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 4
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 5
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 6
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 7
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 8
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 9
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 10
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 11
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 12
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 13
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 14
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 15
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 16
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 17
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 18
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 19
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 20
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 21
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 22
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 23
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 24
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 25
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 26
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 27
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 28
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 29
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 30
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 31
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 32
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 33
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 34
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 35
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 36
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 37
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 38
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 39
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 40
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 41
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 42
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 43
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 44
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 45
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 46
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 47
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 48
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 49
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 50
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 51
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 52
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 53
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 54
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 55
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 56
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 57
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 58
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 59
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 60
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 61
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 62
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 63
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 64
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 65
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 66
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 67
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 68
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 69
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 70
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 71
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 72
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 73
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 74
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 75
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 76
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 77
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 78
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 79
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 80
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 81
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 82
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 83
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 84
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 85
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 86
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 87
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 88
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 89
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 90
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 91
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 92
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 93
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 94
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 95
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 96
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 97
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 98
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 99
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 100
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 101
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 102
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 103
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 104
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 105
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 106
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 107
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 108
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 109
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 110
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 111
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 112
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 113
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 114
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 115
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 116
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 117
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 118
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 119
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 120
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 121
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 122
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 123
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 124
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 125
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 126
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 127
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 128
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 129
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 130
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 131
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 132
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 133
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 134
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 135
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 136
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 137
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 138
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 139
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 140
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 141
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 142
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 143
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 144
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 145
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 146
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 147
 • Võ Đạo Đan Tôn - Phần 148
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    70.444

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.305

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    32.584

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    27.945

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.488

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    19.827

Tuấn Anh   0