MC YÊU THÍCH
Thánh Khư

Tác giả: Thần Đông

Đọc: Tuấn Anh

Nghe: 5.437

Số audio: 381

0

- Thánh Khư là phần nối tiếp trong bộ ba tác phẩm sau Già Thiên và Thế Giới Hoàn Mỹ.
Văn án:
- Thế kỷ 21, thời hiện đại, Trái Đất đang trong thời kì hoàng kim của phát triển khoa học kĩ thuật cũng như đang đối mặt với biết bao hệ luỵ từ nó, vật lộn với vô số vấn đề từ áp lực dân số, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, đạo đức suy thoái....
- Và câu chuyện bắt đầu từ đây...
- Mời các bạn nghe truyện qua giọng đọc Tuấn Anh
- Tags: Thần Đông, Tuấn Anh

 • Thánh Khư - Phần 1
 • Thánh Khư - Phần 2
 • Thánh Khư - Phần 3
 • Thánh Khư - Phần 4
 • Thánh Khư - Phần 5
 • Thánh Khư - Phần 6
 • Thánh Khư - Phần 7
 • Thánh Khư - Phần 8
 • Thánh Khư - Phần 9
 • Thánh Khư - Phần 10
 • Thánh Khư - Phần 11
 • Thánh Khư - Phần 12
 • Thánh Khư - Phần 13
 • Thánh Khư - Phần 14
 • Thánh Khư - Phần 15
 • Thánh Khư - Phần 16
 • Thánh Khư - Phần 17
 • Thánh Khư - Phần 18
 • Thánh Khư - Phần 19
 • Thánh Khư - Phần 20
 • Thánh Khư - Phần 21
 • Thánh Khư - Phần 22
 • Thánh Khư - Phần 23
 • Thánh Khư - Phần 24
 • Thánh Khư - Phần 25
 • Thánh Khư - Phần 26
 • Thánh Khư - Phần 27
 • Thánh Khư - Phần 28
 • Thánh Khư - Phần 29
 • Thánh Khư - Phần 30
 • Thánh Khư - Phần 31
 • Thánh Khư - Phần 32
 • Thánh Khư - Phần 33
 • Thánh Khư - Phần 34
 • Thánh Khư - Phần 35
 • Thánh Khư - Phần 36
 • Thánh Khư - Phần 37
 • Thánh Khư - Phần 38
 • Thánh Khư - Phần 39
 • Thánh Khư - Phần 40
 • Thánh Khư - Phần 41
 • Thánh Khư - Phần 42
 • Thánh Khư - Phần 43
 • Thánh Khư - Phần 44
 • Thánh Khư - Phần 45
 • Thánh Khư - Phần 46
 • Thánh Khư - Phần 47
 • Thánh Khư - Phần 48
 • Thánh Khư - Phần 49
 • Thánh Khư - Phần 50
 • Thánh Khư - Phần 51
 • Thánh Khư - Phần 52
 • Thánh Khư - Phần 53
 • Thánh Khư - Phần 54
 • Thánh Khư - Phần 55
 • Thánh Khư - Phần 56
 • Thánh Khư - Phần 57
 • Thánh Khư - Phần 58
 • Thánh Khư - Phần 59
 • Thánh Khư - Phần 60
 • Thánh Khư - Phần 61
 • Thánh Khư - Phần 62
 • Thánh Khư - Phần 63
 • Thánh Khư - Phần 64
 • Thánh Khư - Phần 65
 • Thánh Khư - Phần 66
 • Thánh Khư - Phần 67
 • Thánh Khư - Phần 68
 • Thánh Khư - Phần 69
 • Thánh Khư - Phần 70
 • Thánh Khư - Phần 71
 • Thánh Khư - Phần 72
 • Thánh Khư - Phần 73
 • Thánh Khư - Phần 74
 • Thánh Khư - Phần 75
 • Thánh Khư - Phần 76
 • Thánh Khư - Phần 77
 • Thánh Khư - Phần 78
 • Thánh Khư - Phần 79
 • Thánh Khư - Phần 80
 • Thánh Khư - Phần 81
 • Thánh Khư - Phần 82
 • Thánh Khư - Phần 83
 • Thánh Khư - Phần 84
 • Thánh Khư - Phần 85
 • Thánh Khư - Phần 86
 • Thánh Khư - Phần 87
 • Thánh Khư - Phần 88
 • Thánh Khư - Phần 89
 • Thánh Khư - Phần 90
 • Thánh Khư - Phần 91
 • Thánh Khư - Phần 92
 • Thánh Khư - Phần 93
 • Thánh Khư - Phần 94
 • Thánh Khư - Phần 95
 • Thánh Khư - Phần 96
 • Thánh Khư - Phần 97
 • Thánh Khư - Phần 98
 • Thánh Khư - Phần 99
 • Thánh Khư - Phần 100
 • Thánh Khư - Phần 101
 • Thánh Khư - Phần 102
 • Thánh Khư - Phần 103
 • Thánh Khư - Phần 104
 • Thánh Khư - Phần 105
 • Thánh Khư - Phần 106
 • Thánh Khư - Phần 107
 • Thánh Khư - Phần 108
 • Thánh Khư - Phần 109
 • Thánh Khư - Phần 110
 • Thánh Khư - Phần 111
 • Thánh Khư - Phần 112
 • Thánh Khư - Phần 113
 • Thánh Khư - Phần 114
 • Thánh Khư - Phần 115
 • Thánh Khư - Phần 116
 • Thánh Khư - Phần 117
 • Thánh Khư - Phần 118
 • Thánh Khư - Phần 119
 • Thánh Khư - Phần 120
 • Thánh Khư - Phần 121
 • Thánh Khư - Phần 122
 • Thánh Khư - Phần 123
 • Thánh Khư - Phần 124
 • Thánh Khư - Phần 125
 • Thánh Khư - Phần 126
 • Thánh Khư - Phần 127
 • Thánh Khư - Phần 128
 • Thánh Khư - Phần 129
 • Thánh Khư - Phần 130
 • Thánh Khư - Phần 131
 • Thánh Khư - Phần 132
 • Thánh Khư - Phần 133
 • Thánh Khư - Phần 134
 • Thánh Khư - Phần 135
 • Thánh Khư - Phần 136
 • Thánh Khư - Phần 137
 • Thánh Khư - Phần 138
 • Thánh Khư - Phần 139
 • Thánh Khư - Phần 140
 • Thánh Khư - Phần 141
 • Thánh Khư - Phần 142
 • Thánh Khư - Phần 143
 • Thánh Khư - Phần 144
 • Thánh Khư - Phần 145
 • Thánh Khư - Phần 146
 • Thánh Khư - Phần 147
 • Thánh Khư - Phần 148
 • Thánh Khư - Phần 149
 • Thánh Khư - Phần 150
 • Thánh Khư - Phần 151
 • Thánh Khư - Phần 152
 • Thánh Khư - Phần 153
 • Thánh Khư - Phần 154
 • Thánh Khư - Phần 155
 • Thánh Khư - Phần 156
 • Thánh Khư - Phần 157
 • Thánh Khư - Phần 158
 • Thánh Khư - Phần 159
 • Thánh Khư - Phần 160
 • Thánh Khư - Phần 161
 • Thánh Khư - Phần 162
 • Thánh Khư - Phần 163
 • Thánh Khư - Phần 164
 • Thánh Khư - Phần 165
 • Thánh Khư - Phần 166
 • Thánh Khư - Phần 167
 • Thánh Khư - Phần 168
 • Thánh Khư - Phần 169
 • Thánh Khư - Phần 170
 • Thánh Khư - Phần 171
 • Thánh Khư - Phần 172
 • Thánh Khư - Phần 173
 • Thánh Khư - Phần 174
 • Thánh Khư - Phần 175
 • Thánh Khư - Phần 176
 • Thánh Khư - Phần 177
 • Thánh Khư - Phần 178
 • Thánh Khư - Phần 179
 • Thánh Khư - Phần 180
 • Thánh Khư - Phần 181
 • Thánh Khư - Phần 182
 • Thánh Khư - Phần 183
 • Thánh Khư - Phần 184
 • Thánh Khư - Phần 185
 • Thánh Khư - Phần 186
 • Thánh Khư - Phần 187
 • Thánh Khư - Phần 188
 • Thánh Khư - Phần 189
 • Thánh Khư - Phần 190
 • Thánh Khư - Phần 191
 • Thánh Khư - Phần 192
 • Thánh Khư - Phần 193
 • Thánh Khư - Phần 194
 • Thánh Khư - Phần 195
 • Thánh Khư - Phần 196
 • Thánh Khư - Phần 197
 • Thánh Khư - Phần 198
 • Thánh Khư - Phần 199
 • Thánh Khư - Phần 200
 • Thánh Khư - Phần 201
 • Thánh Khư - Phần 202
 • Thánh Khư - Phần 203
 • Thánh Khư - Phần 204
 • Thánh Khư - Phần 205
 • Thánh Khư - Phần 206
 • Thánh Khư - Phần 207
 • Thánh Khư - Phần 208
 • Thánh Khư - Phần 209
 • Thánh Khư - Phần 210
 • Thánh Khư - Phần 211
 • Thánh Khư - Phần 212
 • Thánh Khư - Phần 213
 • Thánh Khư - Phần 214
 • Thánh Khư - Phần 215
 • Thánh Khư - Phần 216
 • Thánh Khư - Phần 217
 • Thánh Khư - Phần 218
 • Thánh Khư - Phần 219
 • Thánh Khư - Phần 220
 • Thánh Khư - Phần 221
 • Thánh Khư - Phần 222
 • Thánh Khư - Phần 223
 • Thánh Khư - Phần 224
 • Thánh Khư - Phần 225
 • Thánh Khư - Phần 226
 • Thánh Khư - Phần 227
 • Thánh Khư - Phần 228
 • Thánh Khư - Phần 229
 • Thánh Khư - Phần 230
 • Thánh Khư - Phần 231
 • Thánh Khư - Phần 232
 • Thánh Khư - Phần 233
 • Thánh Khư - Phần 234
 • Thánh Khư - Phần 235
 • Thánh Khư - Phần 236
 • Thánh Khư - Phần 237
 • Thánh Khư - Phần 238
 • Thánh Khư - Phần 239
 • Thánh Khư - Phần 240
 • Thánh Khư - Phần 241
 • Thánh Khư - Phần 242
 • Thánh Khư - Phần 243
 • Thánh Khư - Phần 244
 • Thánh Khư - Phần 245
 • Thánh Khư - Phần 246
 • Thánh Khư - Phần 247
 • Thánh Khư - Phần 248
 • Thánh Khư - Phần 249
 • Thánh Khư - Phần 250
 • Thánh Khư - Phần 251
 • Thánh Khư - Phần 252
 • Thánh Khư - Phần 253
 • Thánh Khư - Phần 254
 • Thánh Khư - Phần 255
 • Thánh Khư - Phần 256
 • Thánh Khư - Phần 257
 • Thánh Khư - Phần 258
 • Thánh Khư - Phần 259
 • Thánh Khư - Phần 260
 • Thánh Khư - Phần 261
 • Thánh Khư - Phần 262
 • Thánh Khư - Phần 263
 • Thánh Khư - Phần 264
 • Thánh Khư - Phần 265
 • Thánh Khư - Phần 266
 • Thánh Khư - Phần 267
 • Thánh Khư - Phần 268
 • Thánh Khư - Phần 269
 • Thánh Khư - Phần 270
 • Thánh Khư - Phần 271
 • Thánh Khư - Phần 272
 • Thánh Khư - Phần 273
 • Thánh Khư - Phần 274
 • Thánh Khư - Phần 275
 • Thánh Khư - Phần 276
 • Thánh Khư - Phần 277
 • Thánh Khư - Phần 278
 • Thánh Khư - Phần 279
 • Thánh Khư - Phần 280
 • Thánh Khư - Phần 281
 • Thánh Khư - Phần 282
 • Thánh Khư - Phần 283
 • Thánh Khư - Phần 284
 • Thánh Khư - Phần 285
 • Thánh Khư - Phần 286
 • Thánh Khư - Phần 287
 • Thánh Khư - Phần 288
 • Thánh Khư - Phần 289
 • Thánh Khư - Phần 290
 • Thánh Khư - Phần 291
 • Thánh Khư - Phần 292
 • Thánh Khư - Phần 293
 • Thánh Khư - Phần 294
 • Thánh Khư - Phần 295
 • Thánh Khư - Phần 296
 • Thánh Khư - Phần 297
 • Thánh Khư - Phần 298
 • Thánh Khư - Phần 299
 • Thánh Khư - Phần 300
 • Thánh Khư - Phần 301
 • Thánh Khư - Phần 302
 • Thánh Khư - Phần 303
 • Thánh Khư - Phần 304
 • Thánh Khư - Phần 305
 • Thánh Khư - Phần 306
 • Thánh Khư - Phần 307
 • Thánh Khư - Phần 308
 • Thánh Khư - Phần 309
 • Thánh Khư - Phần 310
 • Thánh Khư - Phần 311
 • Thánh Khư - Phần 312
 • Thánh Khư - Phần 313
 • Thánh Khư - Phần 314
 • Thánh Khư - Phần 315
 • Thánh Khư - Phần 316
 • Thánh Khư - Phần 317
 • Thánh Khư - Phần 318
 • Thánh Khư - Phần 319
 • Thánh Khư - Phần 320
 • Thánh Khư - Phần 321
 • Thánh Khư - Phần 322
 • Thánh Khư - Phần 323
 • Thánh Khư - Phần 324
 • Thánh Khư - Phần 325
 • Thánh Khư - Phần 326
 • Thánh Khư - Phần 327
 • Thánh Khư - Phần 328
 • Thánh Khư - Phần 329
 • Thánh Khư - Phần 330
 • Thánh Khư - Phần 331
 • Thánh Khư - Phần 332
 • Thánh Khư - Phần 333
 • Thánh Khư - Phần 334
 • Thánh Khư - Phần 335
 • Thánh Khư - Phần 336
 • Thánh Khư - Phần 337
 • Thánh Khư - Phần 338
 • Thánh Khư - Phần 339
 • Thánh Khư - Phần 340
 • Thánh Khư - Phần 341
 • Thánh Khư - Phần 342
 • Thánh Khư - Phần 343
 • Thánh Khư - Phần 344
 • Thánh Khư - Phần 345
 • Thánh Khư - Phần 346
 • Thánh Khư - Phần 347
 • Thánh Khư - Phần 348
 • Thánh Khư - Phần 349
 • Thánh Khư - Phần 350
 • Thánh Khư - Phần 351
 • Thánh Khư - Phần 352
 • Thánh Khư - Phần 353
 • Thánh Khư - Phần 354
 • Thánh Khư - Phần 355
 • Thánh Khư - Phần 356
 • Thánh Khư - Phần 357
 • Thánh Khư - Phần 358
 • Thánh Khư - Phần 359
 • Thánh Khư - Phần 360
 • Thánh Khư - Phần 361
 • Thánh Khư - Phần 362
 • Thánh Khư - Phần 363
 • Thánh Khư - Phần 364
 • Thánh Khư - Phần 365
 • Thánh Khư - Phần 366
 • Thánh Khư - Phần 367
 • Thánh Khư - Phần 368
 • Thánh Khư - Phần 369
 • Thánh Khư - Phần 370
 • Thánh Khư - Phần 371
 • Thánh Khư - Phần 372
 • Thánh Khư - Phần 373
 • Thánh Khư - Phần 374
 • Thánh Khư - Phần 375
 • Thánh Khư - Phần 376
 • Thánh Khư - Phần 377
 • Thánh Khư - Phần 378
 • Thánh Khư - Phần 379
 • Thánh Khư - Phần 380
 • Thánh Khư - Phần 381
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    88.331

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    46.689

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    43.019

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    34.487

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    26.650

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    24.618

Trần Vân   0