MC YÊU THÍCH
Vô Địch Sư Thúc Tổ

Tác giả: Cửu Thứ Tuyệt

Đọc: Minh Thiện

Nghe: 54

Số audio: 80

0

- Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Vô Địch Sư Thúc Tổ qua giọng đọc Minh Thiện
- Tags: Cửu Thứ Tuyệt, Minh Thiện

 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 1
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 2
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 3
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 4
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 5
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 6
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 7
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 8
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 9
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 10
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 11
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 12
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 13
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 14
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 15
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 16
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 17
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 18
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 19
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 20
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 21
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 22
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 23
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 24
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 25
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 26
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 27
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 28
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 29
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 30
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 31
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 32
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 33
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 34
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 35
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 36
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 37
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 38
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 39
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 40
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 41
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 42
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 43
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 44
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 45
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 46
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 47
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 48
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 49
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 50
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 51
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 52
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 53
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 54
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 55
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 56
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 57
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 58
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 59
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 60
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 61
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 62
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 63
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 64
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 65
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 66
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 67
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 68
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 69
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 70
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 71
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 72
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 73
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 74
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 75
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 76
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 77
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 78
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 79
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 80
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    1.630

Trần Vân   18

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    1.197

Trần Vân   18

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    1.115

Lão Trần   13

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    686

Trần Vân   11

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    646

Tuấn Anh   12

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    497

Lão Trần   8