MC YÊU THÍCH
Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên

Tác giả: Vong Ngữ

Đọc: Trần Vân

Nghe: 38.921

Số audio: 287

0

- Đây là phần tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Phi thăng tiên giới bước vào con đường đại đạo.
- 3000 đại đạo Thời Gian, Không Gian, Luân Hồn chí tôn pháp tắc. Tu Tiên thật khó cùng lão Vong tìm hiểu Thiện, Ác, Tự Ngã trảm thi, trảm đạo, trảm chính ta v.v.v
- Tags: truyen tien hiep, pntt 2, pham nhan tu tien 2, chi tien gioi thien, pntt2 vong ngu, pntt 2 tran van, Vong Ngữ, Trần Vân

 • PNTT 2 - Phần 1
 • PNTT 2 - Phần 2
 • PNTT 2 - Phần 3
 • PNTT 2 - Phần 4
 • PNTT 2 - Phần 5
 • PNTT 2 - Phần 6
 • PNTT 2 - Phần 7
 • PNTT 2 - Phần 8
 • PNTT 2 - Phần 9
 • PNTT 2 - Phần 10
 • PNTT 2 - Phần 11
 • PNTT 2 - Phần 12
 • PNTT 2 - Phần 13
 • PNTT 2 - Phần 14
 • PNTT 2 - Phần 15
 • PNTT 2 - Phần 16
 • PNTT 2 - Phần 17
 • PNTT 2 - Phần 18
 • PNTT 2 - Phần 19
 • PNTT 2 - Phần 20
 • PNTT 2 - Phần 21
 • PNTT 2 - Phần 22
 • PNTT 2 - Phần 23
 • PNTT 2 - Phần 24
 • PNTT 2 - Phần 25
 • PNTT 2 - Phần 26
 • PNTT 2 - Phần 27
 • PNTT 2 - Phần 28
 • PNTT 2 - Phần 29
 • PNTT 2 - Phần 30
 • PNTT 2 - Phần 31
 • PNTT 2 - Phần 32
 • PNTT 2 - Phần 33
 • PNTT 2 - Phần 34
 • PNTT 2 - Phần 35
 • PNTT 2 - Phần 36
 • PNTT 2 - Phần 37
 • PNTT 2 - Phần 38
 • PNTT 2 - Phần 39
 • PNTT 2 - Phần 40
 • PNTT 2 - Phần 41
 • PNTT 2 - Phần 42
 • PNTT 2 - Phần 43
 • PNTT 2 - Phần 44
 • PNTT 2 - Phần 45
 • PNTT 2 - Phần 46
 • PNTT 2 - Phần 47
 • PNTT 2 - Phần 48
 • PNTT 2 - Phần 49
 • PNTT 2 - Phần 50
 • PNTT 2 - Phần 51
 • PNTT 2 - Phần 52
 • PNTT 2 - Phần 53
 • PNTT 2 - Phần 54
 • PNTT 2 - Phần 55
 • PNTT 2 - Phần 56
 • PNTT 2 - Phần 57
 • PNTT 2 - Phần 58
 • PNTT 2 - Phần 59
 • PNTT 2 - Phần 60
 • PNTT 2 - Phần 61
 • PNTT 2 - Phần 62
 • PNTT 2 - Phần 63
 • PNTT 2 - Phần 64
 • PNTT 2 - Phần 65
 • PNTT 2 - Phần 66
 • PNTT 2 - Phần 67
 • PNTT 2 - Phần 68
 • PNTT 2 - Phần 69
 • PNTT 2 - Phần 70
 • PNTT 2 - Phần 71
 • PNTT 2 - Phần 72
 • PNTT 2 - Phần 73
 • PNTT 2 - Phần 74
 • PNTT 2 - Phần 75
 • PNTT 2 - Phần 76
 • PNTT 2 - Phần 77
 • PNTT 2 - Phần 78
 • PNTT 2 - Phần 79
 • PNTT 2 - Phần 80
 • PNTT 2 - Phần 81
 • PNTT 2 - Phần 82
 • PNTT 2 - Phần 83
 • PNTT 2 - Phần 84
 • PNTT 2 - Phần 85
 • PNTT 2 - Phần 86
 • PNTT 2 - Phần 87
 • PNTT 2 - Phần 88
 • PNTT 2 - Phần 89
 • PNTT 2 - Phần 90
 • PNTT 2 - Phần 91
 • PNTT 2 - Phần 92
 • PNTT 2 - Phần 93
 • PNTT 2 - Phần 94
 • PNTT 2 - Phần 95
 • PNTT 2 - Phần 96
 • PNTT 2 - Phần 97
 • PNTT 2 - Phần 98
 • PNTT 2 - Phần 99
 • PNTT 2 - Phần 100
 • PNTT 2 - Phần 101
 • PNTT 2 - Phần 102
 • PNTT 2 - Phần 103
 • PNTT 2 - Phần 104
 • PNTT 2 - Phần 105
 • PNTT 2 - Phần 106
 • PNTT 2 - Phần 107
 • PNTT 2 - Phần 108
 • PNTT 2 - Phần 109
 • PNTT 2 - Phần 110
 • PNTT 2 - Phần 111
 • PNTT 2 - Phần 112
 • PNTT 2 - Phần 113
 • PNTT 2 - Phần 114
 • PNTT 2 - Phần 115
 • PNTT 2 - Phần 116
 • PNTT 2 - Phần 117
 • PNTT 2 - Phần 118
 • PNTT 2 - Phần 119
 • PNTT 2 - Phần 120
 • PNTT 2 - Phần 121
 • PNTT 2 - Phần 122
 • PNTT 2 - Phần 123
 • PNTT 2 - Phần 124
 • PNTT 2 - Phần 125
 • PNTT 2 - Phần 126
 • PNTT 2 - Phần 127
 • PNTT 2 - Phần 128
 • PNTT 2 - Phần 129
 • PNTT 2 - Phần 130
 • PNTT 2 - Phần 131
 • PNTT 2 - Phần 132
 • PNTT 2 - Phần 133
 • PNTT 2 - Phần 134
 • PNTT 2 - Phần 135
 • PNTT 2 - Phần 136
 • PNTT 2 - Phần 137
 • PNTT 2 - Phần 138
 • PNTT 2 - Phần 139
 • PNTT 2 - Phần 140
 • PNTT 2 - Phần 141
 • PNTT 2 - Phần 142
 • PNTT 2 - Phần 143
 • PNTT 2 - Phần 144
 • PNTT 2 - Phần 145
 • PNTT 2 - Phần 146
 • PNTT 2 - Phần 147
 • PNTT 2 - Phần 148
 • PNTT 2 - Phần 149
 • PNTT 2 - Phần 150
 • PNTT 2 - Phần 151
 • PNTT 2 - Phần 152
 • PNTT 2 - Phần 153
 • PNTT 2 - Phần 154
 • PNTT 2 - Phần 155
 • PNTT 2 - Phần 156
 • PNTT 2 - Phần 157
 • PNTT 2 - Phần 158
 • PNTT 2 - Phần 159
 • PNTT 2 - Phần 160
 • PNTT 2 - Phần 161
 • PNTT 2 - Phần 162
 • PNTT 2 - Phần 163
 • PNTT 2 - Phần 164
 • PNTT 2 - Phần 165
 • PNTT 2 - Phần 166
 • PNTT 2 - Phần 167
 • PNTT 2 - Phần 168
 • PNTT 2 - Phần 169
 • PNTT 2 - Phần 170
 • PNTT 2 - Phần 171
 • PNTT 2 - Phần 172
 • PNTT 2 - Phần 173
 • PNTT 2 - Phần 174
 • PNTT 2 - Phần 175
 • PNTT 2 - Phần 176
 • PNTT 2 - Phần 177
 • PNTT 2 - Phần 178
 • PNTT 2 - Phần 179
 • PNTT 2 - Phần 180
 • PNTT 2 - Phần 181
 • PNTT 2 - Phần 182
 • PNTT 2 - Phần 183
 • PNTT 2 - Phần 184
 • PNTT 2 - Phần 185
 • PNTT 2 - Phần 186
 • PNTT 2 - Phần 187
 • PNTT 2 - Phần 188
 • PNTT 2 - Phần 189
 • PNTT 2 - Phần 190
 • PNTT 2 - Phần 191
 • PNTT 2 - Phần 192
 • PNTT 2 - Phần 193
 • PNTT 2 - Phần 194
 • PNTT 2 - Phần 195
 • PNTT 2 - Phần 196
 • PNTT 2 - Phần 197
 • PNTT 2 - Phần 198
 • PNTT 2 - Phần 199
 • PNTT 2 - Phần 200
 • PNTT 2 - Phần 201
 • PNTT 2 - Phần 202
 • PNTT 2 - Phần 203
 • PNTT 2 - Phần 204
 • PNTT 2 - Phần 205
 • PNTT 2 - Phần 206
 • PNTT 2 - Phần 207
 • PNTT 2 - Phần 208
 • PNTT 2 - Phần 209
 • PNTT 2 - Phần 210
 • PNTT 2 - Phần 211
 • PNTT 2 - Phần 212
 • PNTT 2 - Phần 213
 • PNTT 2 - Phần 214
 • PNTT 2 - Phần 215
 • PNTT 2 - Phần 216
 • PNTT 2 - Phần 217
 • PNTT 2 - Phần 218
 • PNTT 2 - Phần 219
 • PNTT 2 - Phần 220
 • PNTT 2 - Phần 221
 • PNTT 2 - Phần 222
 • PNTT 2 - Phần 223
 • PNTT 2 - Phần 224
 • PNTT 2 - Phần 225
 • PNTT 2 - Phần 226
 • PNTT 2 - Phần 227
 • PNTT 2 - Phần 228
 • PNTT 2 - Phần 229
 • PNTT 2 - Phần 230
 • PNTT 2 - Phần 231
 • PNTT 2 - Phần 232
 • PNTT 2 - Phần 233
 • PNTT 2 - Phần 234
 • PNTT 2 - Phần 235
 • PNTT 2 - Phần 236
 • PNTT 2 - Phần 237
 • PNTT 2 - Phần 238
 • PNTT 2 - Phần 239
 • PNTT 2 - Phần 240
 • PNTT 2 - Phần 241
 • PNTT 2 - Phần 242
 • PNTT 2 - Phần 243
 • PNTT 2 - Phần 244
 • PNTT 2 - Phần 245
 • PNTT 2 - Phần 246
 • PNTT 2 - Phần 247
 • PNTT 2 - Phần 248
 • PNTT 2 - Phần 249
 • PNTT 2 - Phần 250
 • PNTT 2 - Phần 251
 • PNTT 2 - Phần 252
 • PNTT 2 - Phần 253
 • PNTT 2 - Phần 254
 • PNTT 2 - Phần 255
 • PNTT 2 - Phần 256
 • PNTT 2 - Phần 257
 • PNTT 2 - Phần 258
 • PNTT 2 - Phần 259
 • PNTT 2 - Phần 260
 • PNTT 2 - Phần 261
 • PNTT 2 - Phần 262
 • PNTT 2 - Phần 263
 • PNTT 2 - Phần 264
 • PNTT 2 - Phần 265
 • PNTT 2 - Phần 266
 • PNTT 2 - Phần 267
 • PNTT 2 - Phần 268
 • PNTT 2 - Phần 269
 • PNTT 2 - Phần 270
 • PNTT 2 - Phần 271
 • PNTT 2 - Phần 272
 • PNTT 2 - Phần 273
 • PNTT 2 - Phần 274
 • PNTT 2 - Phần 275
 • PNTT 2 - Phần 276
 • PNTT 2 - Phần 277
 • PNTT 2 - Phần 278
 • PNTT 2 - Phần 279
 • PNTT 2 - Phần 280
 • PNTT 2 - Phần 281
 • PNTT 2 - Phần 282
 • PNTT 2 - Phần 283
 • PNTT 2 - Phần 284
 • PNTT 2 - Phần 285
 • PNTT 2 - Phần 286
 • PNTT 2 - Phần 287
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    97.948

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    53.232

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    49.472

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    38.921

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    30.735

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    26.700

Trần Vân   0