MC YÊU THÍCH
Phàm Giới Tiên Tôn

Tác giả: Cô Vân Phi Tụ

Đọc: Tuấn Anh

Nghe: 1.106

Số audio: 114

0

- Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Phàm Giới Tiên Tôn qua giọng đọc Tuần Anh
- Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thoải mái
- Tags: Cô Vân Phi Tụ, Tuấn Anh

 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 1
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 2
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 3
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 4
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 5
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 6
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 7
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 8
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 9
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 10
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 11
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 12
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 13
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 14
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 15
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 16
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 17
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 18
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 19
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 20
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 21
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 22
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 23
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 24
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 25
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 26
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 27
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 28
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 29
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 30
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 31
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 32
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 33
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 34
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 35
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 36
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 37
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 38
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 39
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 40
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 41
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 42
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 43
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 44
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 45
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 46
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 47
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 48
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 49
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 50
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 51
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 52
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 53
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 54
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 55
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 56
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 57
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 58
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 59
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 60
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 61
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 62
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 63
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 64
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 65
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 66
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 67
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 68
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 69
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 70
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 71
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 72
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 73
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 74
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 75
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 76
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 77
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 78
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 79
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 80
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 81
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 82
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 83
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 84
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 85
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 86
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 87
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 88
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 89
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 90
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 91
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 92
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 93
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 94
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 95
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 96
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 97
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 98
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 99
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 100
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 101
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 102
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 103
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 104
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 105
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 106
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 107
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 108
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 109
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 110
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 111
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 112
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 113
 • Phàm Giới Tiên Tôn - Phần 114
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    70.465

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.320

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    32.597

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    27.956

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.491

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    19.836

Tuấn Anh   0