MC YÊU THÍCH
Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tác giả: Nhĩ Căn

Đọc: Lão Trần

Nghe: 23.081

Số audio: 212

0

- Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
- Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.
- Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.
- Nhân vật chính Bạch Tiểu Thuần, truyện tu tiên nhiều tình huống hài hước, đáng để nghe.
- Tag : audio nhat niem vinh hang, nhat niem vinh hang lao tran
- Tags: Nhĩ Căn, Lão Trần

 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 1
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 2
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 3
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 4
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 5
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 6
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 7
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 8
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 9
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 10
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 11
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 12
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 13
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 14
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 15
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 16
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 17
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 18
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 19
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 20
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 21
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 22
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 23
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 24
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 25
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 26
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 27
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 28
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 29
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 30
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 31
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 32
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 33
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 34
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 35
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 36
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 37
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 38
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 39
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 40
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 41
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 42
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 43
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 44
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 45
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 46
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 47
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 48
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 49
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 50
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 51
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 52
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 53
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 54
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 55
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 56
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 57
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 58
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 59
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 60
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 61
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 62
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 63
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 64
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 65
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 66
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 67
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 68
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 69
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 70
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 71
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 72
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 73
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 74
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 75
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 76
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 77
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 78
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 79
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 80
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 81
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 82
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 83
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 84
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 85
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 86
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 87
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 88
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 89
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 90
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 91
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 92
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 93
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 94
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 95
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 96
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 97
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 98
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 99
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 100
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 101
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 102
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 103
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 104
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 105
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 106
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 107
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 108
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 109
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 110
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 111
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 112
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 113
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 114
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 115
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 116
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 117
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 118
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 119
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 120
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 121
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 122
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 123
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 124
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 125
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 126
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 127
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 128
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 129
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 130
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 131
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 132
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 133
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 134
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 135
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 136
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 137
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 138
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 139
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 140
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 141
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 142
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 143
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 144
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 145
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 146
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 147
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 148
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 149
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 150
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 151
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 152
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 153
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 154
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 155
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 156
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 157
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 158
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 159
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 160
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 161
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 162
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 163
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 164
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 165
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 166
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 167
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 168
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 169
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 170
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 171
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 172
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 173
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 174
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 175
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 176
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 177
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 178
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 179
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 180
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 181
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 182
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 183
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 184
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 185
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 186
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 187
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 188
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 189
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 190
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 191
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 192
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 193
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 194
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 195
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 196
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 197
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 198
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 199
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 200
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 201
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 202
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 203
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 204
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 205
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 206
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 207
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 208
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 209
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 210
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 211
 • Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Phần 212
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    88.321

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    46.686

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    43.016

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    34.486

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    26.649

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    24.617

Trần Vân   0