MC YÊU THÍCH
Đại Mộng Chủ

Tác giả: Vong Ngữ

Đọc: Trần Vân

Nghe: 3.165

Số audio: 199

0

- Con trai của một vị phú thương nọ từ nhỏ cơ thể đã ốm yếu mang nhiều bệnh tật, trong lúc đang cầu tứ phương tìm phương pháp kèo dài tính mệnh thì bỗng ngoài ý muốn đi lên con đường tu tiên đầy huyền bí!Đại Đường thịnh thế, thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hoà, bách tính an cư.
- Vậy mà ngàn năm sau, ma vật yêu quỷ hoành hành, khắp nơi đầy rẫy tiếng gào thán.
- Tây Du lại hiện, Đại Thánh đấu thiên, Thiên Bồng hạ giới, Quyển Liêm trùng sinh.
- Xuyên không và luân hồi đầy mê hoặc, hư thực thấp thoáng, thật huyễn đan xen!
- Tags: Vong Ngữ, Trần Vân

 • Đại Mộng Chủ - Phần 1
 • Đại Mộng Chủ - Phần 2
 • Đại Mộng Chủ - Phần 3
 • Đại Mộng Chủ - Phần 4
 • Đại Mộng Chủ - Phần 5
 • Đại Mộng Chủ - Phần 6
 • Đại Mộng Chủ - Phần 7
 • Đại Mộng Chủ - Phần 8
 • Đại Mộng Chủ - Phần 9
 • Đại Mộng Chủ - Phần 10
 • Đại Mộng Chủ - Phần 11
 • Đại Mộng Chủ - Phần 12
 • Đại Mộng Chủ - Phần 13
 • Đại Mộng Chủ - Phần 14
 • Đại Mộng Chủ - Phần 15
 • Đại Mộng Chủ - Phần 16
 • Đại Mộng Chủ - Phần 17
 • Đại Mộng Chủ - Phần 18
 • Đại Mộng Chủ - Phần 19
 • Đại Mộng Chủ - Phần 20
 • Đại Mộng Chủ - Phần 21
 • Đại Mộng Chủ - Phần 22
 • Đại Mộng Chủ - Phần 23
 • Đại Mộng Chủ - Phần 24
 • Đại Mộng Chủ - Phần 25
 • Đại Mộng Chủ - Phần 26
 • Đại Mộng Chủ - Phần 27
 • Đại Mộng Chủ - Phần 28
 • Đại Mộng Chủ - Phần 29
 • Đại Mộng Chủ - Phần 30
 • Đại Mộng Chủ - Phần 31
 • Đại Mộng Chủ - Phần 32
 • Đại Mộng Chủ - Phần 33
 • Đại Mộng Chủ - Phần 34
 • Đại Mộng Chủ - Phần 35
 • Đại Mộng Chủ - Phần 36
 • Đại Mộng Chủ - Phần 37
 • Đại Mộng Chủ - Phần 38
 • Đại Mộng Chủ - Phần 39
 • Đại Mộng Chủ - Phần 40
 • Đại Mộng Chủ - Phần 41
 • Đại Mộng Chủ - Phần 42
 • Đại Mộng Chủ - Phần 43
 • Đại Mộng Chủ - Phần 44
 • Đại Mộng Chủ - Phần 45
 • Đại Mộng Chủ - Phần 46
 • Đại Mộng Chủ - Phần 47
 • Đại Mộng Chủ - Phần 48
 • Đại Mộng Chủ - Phần 49
 • Đại Mộng Chủ - Phần 50
 • Đại Mộng Chủ - Phần 51
 • Đại Mộng Chủ - Phần 52
 • Đại Mộng Chủ - Phần 53
 • Đại Mộng Chủ - Phần 54
 • Đại Mộng Chủ - Phần 55
 • Đại Mộng Chủ - Phần 56
 • Đại Mộng Chủ - Phần 57
 • Đại Mộng Chủ - Phần 58
 • Đại Mộng Chủ - Phần 59
 • Đại Mộng Chủ - Phần 60
 • Đại Mộng Chủ - Phần 61
 • Đại Mộng Chủ - Phần 62
 • Đại Mộng Chủ - Phần 63
 • Đại Mộng Chủ - Phần 64
 • Đại Mộng Chủ - Phần 65
 • Đại Mộng Chủ - Phần 66
 • Đại Mộng Chủ - Phần 67
 • Đại Mộng Chủ - Phần 68
 • Đại Mộng Chủ - Phần 69
 • Đại Mộng Chủ - Phần 70
 • Đại Mộng Chủ - Phần 71
 • Đại Mộng Chủ - Phần 72
 • Đại Mộng Chủ - Phần 73
 • Đại Mộng Chủ - Phần 74
 • Đại Mộng Chủ - Phần 75
 • Đại Mộng Chủ - Phần 76
 • Đại Mộng Chủ - Phần 77
 • Đại Mộng Chủ - Phần 78
 • Đại Mộng Chủ - Phần 79
 • Đại Mộng Chủ - Phần 80
 • Đại Mộng Chủ - Phần 81
 • Đại Mộng Chủ - Phần 82
 • Đại Mộng Chủ - Phần 83
 • Đại Mộng Chủ - Phần 84
 • Đại Mộng Chủ - Phần 85
 • Đại Mộng Chủ - Phần 86
 • Đại Mộng Chủ - Phần 87
 • Đại Mộng Chủ - Phần 88
 • Đại Mộng Chủ - Phần 89
 • Đại Mộng Chủ - Phần 90
 • Đại Mộng Chủ - Phần 91
 • Đại Mộng Chủ - Phần 92
 • Đại Mộng Chủ - Phần 93
 • Đại Mộng Chủ - Phần 94
 • Đại Mộng Chủ - Phần 95
 • Đại Mộng Chủ - Phần 96
 • Đại Mộng Chủ - Phần 97
 • Đại Mộng Chủ - Phần 98
 • Đại Mộng Chủ - Phần 99
 • Đại Mộng Chủ - Phần 100
 • Đại Mộng Chủ - Phần 101
 • Đại Mộng Chủ - Phần 102
 • Đại Mộng Chủ - Phần 103
 • Đại Mộng Chủ - Phần 104
 • Đại Mộng Chủ - Phần 105
 • Đại Mộng Chủ - Phần 106
 • Đại Mộng Chủ - Phần 107
 • Đại Mộng Chủ - Phần 108
 • Đại Mộng Chủ - Phần 109
 • Đại Mộng Chủ - Phần 110
 • Đại Mộng Chủ - Phần 111
 • Đại Mộng Chủ - Phần 112
 • Đại Mộng Chủ - Phần 113
 • Đại Mộng Chủ - Phần 114
 • Đại Mộng Chủ - Phần 115
 • Đại Mộng Chủ - Phần 116
 • Đại Mộng Chủ - Phần 117
 • Đại Mộng Chủ - Phần 118
 • Đại Mộng Chủ - Phần 119
 • Đại Mộng Chủ - Phần 120
 • Đại Mộng Chủ - Phần 121
 • Đại Mộng Chủ - Phần 122
 • Đại Mộng Chủ - Phần 123
 • Đại Mộng Chủ - Phần 124
 • Đại Mộng Chủ - Phần 125
 • Đại Mộng Chủ - Phần 126
 • Đại Mộng Chủ - Phần 127
 • Đại Mộng Chủ - Phần 128
 • Đại Mộng Chủ - Phần 129
 • Đại Mộng Chủ - Phần 130
 • Đại Mộng Chủ - Phần 131
 • Đại Mộng Chủ - Phần 132
 • Đại Mộng Chủ - Phần 133
 • Đại Mộng Chủ - Phần 134
 • Đại Mộng Chủ - Phần 135
 • Đại Mộng Chủ - Phần 136
 • Đại Mộng Chủ - Phần 137
 • Đại Mộng Chủ - Phần 138
 • Đại Mộng Chủ - Phần 139
 • Đại Mộng Chủ - Phần 140
 • Đại Mộng Chủ - Phần 141
 • Đại Mộng Chủ - Phần 142
 • Đại Mộng Chủ - Phần 143
 • Đại Mộng Chủ - Phần 144
 • Đại Mộng Chủ - Phần 145
 • Đại Mộng Chủ - Phần 146
 • Đại Mộng Chủ - Phần 147
 • Đại Mộng Chủ - Phần 148
 • Đại Mộng Chủ - Phần 149
 • Đại Mộng Chủ - Phần 150
 • Đại Mộng Chủ - Phần 151
 • Đại Mộng Chủ - Phần 152
 • Đại Mộng Chủ - Phần 153
 • Đại Mộng Chủ - Phần 154
 • Đại Mộng Chủ - Phần 155
 • Đại Mộng Chủ - Phần 156
 • Đại Mộng Chủ - Phần 157
 • Đại Mộng Chủ - Phần 158
 • Đại Mộng Chủ - Phần 159
 • Đại Mộng Chủ - Phần 160
 • Đại Mộng Chủ - Phần 161
 • Đại Mộng Chủ - Phần 162
 • Đại Mộng Chủ - Phần 163
 • Đại Mộng Chủ - Phần 164
 • Đại Mộng Chủ - Phần 165
 • Đại Mộng Chủ - Phần 166
 • Đại Mộng Chủ - Phần 167
 • Đại Mộng Chủ - Phần 168
 • Đại Mộng Chủ - Phần 169
 • Đại Mộng Chủ - Phần 170
 • Đại Mộng Chủ - Phần 171
 • Đại Mộng Chủ - Phần 172
 • Đại Mộng Chủ - Phần 173
 • Đại Mộng Chủ - Phần 174
 • Đại Mộng Chủ - Phần 175
 • Đại Mộng Chủ - Phần 176
 • Đại Mộng Chủ - Phần 177
 • Đại Mộng Chủ - Phần 178
 • Đại Mộng Chủ - Phần 179
 • Đại Mộng Chủ - Phần 180
 • Đại Mộng Chủ - Phần 181
 • Đại Mộng Chủ - Phần 182
 • Đại Mộng Chủ - Phần 183
 • Đại Mộng Chủ - Phần 184
 • Đại Mộng Chủ - Phần 185
 • Đại Mộng Chủ - Phần 186
 • Đại Mộng Chủ - Phần 187
 • Đại Mộng Chủ - Phần 188
 • Đại Mộng Chủ - Phần 189
 • Đại Mộng Chủ - Phần 190
 • Đại Mộng Chủ - Phần 191
 • Đại Mộng Chủ - Phần 192
 • Đại Mộng Chủ - Phần 193
 • Đại Mộng Chủ - Phần 194
 • Đại Mộng Chủ - Phần 195
 • Đại Mộng Chủ - Phần 196
 • Ðại Mộng Chủ - Phần 197
 • Ðại Mộng Chủ - Phần 198
 • Ðại Mộng Chủ - Phần 199
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    70.444

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.308

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    32.584

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    27.945

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.488

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    19.827

Tuấn Anh   0