MC YÊU THÍCH
Dị Thế Tà Quân

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Đọc: Lão Trần

Nghe: 8.989

Số audio: 245

0

- Thế gian khen chê, thế nhân lạnh lùng cùng ta có quan hệ gì? Lấy bản tính chính mình ân cừu khoái ý, lấy bản tâm tự thân ngao du thế gian. Mệnh tại ta chứ không phải tại thiên… Một đại ngưu nhân xuyên việt đến dị giới. Xem thử nhân vật chúng ta như thế nào có thể đứng trên đỉnh thế giới. Trở thành một thế hệ Tà Quân!
- Bạn thích truyện hài hước? Thích luyện binh? Đấu trí và gái đẹp nữa à? Vậy hãy đọc Dị Thế Tà Quân để tận hưởng nhé
- Tags: Phong Lăng Thiên Hạ, Lão Trần, Dị Thế Tà Quân

 • Dị Thế Tà Quân - Phần 1
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 2
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 3
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 4
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 5
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 6
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 7
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 8
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 9
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 10
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 11
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 12
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 13
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 14
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 15
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 16
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 17
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 18
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 19
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 20
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 21
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 22
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 23
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 24
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 25
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 26
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 27
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 28
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 29
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 30
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 31
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 32
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 33
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 34
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 35
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 36
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 37
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 38
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 39
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 40
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 41
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 42
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 43
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 44
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 45
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 46
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 47
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 48
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 49
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 50
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 51
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 52
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 53
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 54
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 55
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 56
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 57
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 58
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 59
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 60
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 61
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 62
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 63
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 64
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 65
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 66
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 67
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 68
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 69
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 70
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 71
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 72
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 73
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 74
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 75
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 76
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 77
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 78
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 79
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 80
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 81
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 82
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 83
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 84
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 85
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 86
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 87
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 88
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 89
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 90
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 91
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 92
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 93
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 94
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 95
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 96
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 97
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 98
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 99
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 100
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 101
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 102
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 103
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 104
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 105
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 106
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 107
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 108
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 109
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 110
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 111
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 112
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 113
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 114
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 115
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 116
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 117
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 118
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 119
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 120
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 121
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 122
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 123
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 124
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 125
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 126
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 127
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 128
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 129
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 130
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 131
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 132
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 133
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 134
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 135
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 136
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 137
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 138
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 139
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 140
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 141
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 142
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 143
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 144
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 145
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 146
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 147
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 148
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 149
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 150
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 151
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 152
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 153
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 154
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 155
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 156
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 157
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 158
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 159
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 160
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 161
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 162
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 163
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 164
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 165
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 166
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 167
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 168
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 169
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 170
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 171
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 172
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 173
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 174
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 175
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 176
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 177
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 178
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 179
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 180
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 181
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 182
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 183
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 184
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 185
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 186
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 187
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 188
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 189
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 190
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 191
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 192
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 193
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 194
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 195
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 196
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 197
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 198
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 199
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 200
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 201
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 202
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 203
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 204
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 205
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 206
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 207
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 208
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 209
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 210
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 211
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 212
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 213
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 214
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 215
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 216
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 217
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 218
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 219
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 220
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 221
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 222
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 223
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 224
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 225
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 226
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 227
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 228
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 229
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 230
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 231
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 232
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 233
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 234
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 235
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 236
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 237
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 238
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 239
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 240
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 241
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 242
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 243
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 244
 • Dị Thế Tà Quân - Phần 245
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    97.969

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    53.247

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    49.478

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    38.931

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    30.743

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    26.703

Trần Vân   0