MC YÊU THÍCH
Linh Vũ Thiên Hạ

Tác giả: Vũ Phong

Đọc: Tuấn Anh

Nghe: 30.743

Số audio: 705

0

- Lục Thiếu Du, linh hồn bị xuyên qua đến thế giới khác, nhập vào thân thể của một thiếu gia không có địa vị phải trải qua cuộc sống không khác gì nô bộc. - Mang theo ký ức từ kiếp trước tái sinh, không cam lòng làm một thiếu gia chẳng khác gì củi mục. Hệ Thống Tu Luyện: - Vũ giả: Vũ khí, Vũ đồ, Vũ sĩ, Vũ sư, Vũ phách, Vũ tướng, Vũ suất, Vũ vương, Vũ tôn, Vũ đế. - Linh giả: Linh khí, Linh đồ, Linh sĩ, Linh sư, Linh phách, Linh tướng, Linh suất, Linh vương, Linh tôn, Linh đế. - Mỗi cấp được chia làm cửu trọng (chín tầng). Ngoài ra còn có Yêu thú, Linh thú các thể loại, chia làm nhất giai, nhị giai,... mỗi giai chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. - Công pháp: chia làm sáu loại, từ cao đến thấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Tinh, Thần - Ngũ hệ: Vũ giả, Vũ kỹ (công pháp cho vũ giả) được chia thành năm loại Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong. - Tags: Vũ Phong, Tuấn Anh, Linh Vũ Thiên Hạ

 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 1
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 2
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 3
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 4
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 5
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 6
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 7
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 8
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 9
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 10
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 11
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 12
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 13
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 14
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 15
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 16
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 17
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 18
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 19
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 20
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 21
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 22
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 23
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 24
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 25
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 26
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 27
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 28
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 29
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 30
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 31
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 32
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 33
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 34
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 35
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 36
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 37
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 38
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 39
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 40
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 41
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 42
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 43
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 44
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 45
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 46
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 47
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 48
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 49
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 50
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 51
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 52
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 53
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 54
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 55
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 56
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 57
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 58
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 59
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 60
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 61
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 62
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 63
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 64
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 65
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 66
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 67
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 68
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 69
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 70
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 71
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 72
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 73
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 74
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 75
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 76
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 77
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 78
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 79
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 80
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 81
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 82
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 83
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 84
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 85
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 86
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 87
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 88
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 89
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 90
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 91
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 92
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 93
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 94
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 95
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 96
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 97
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 98
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 99
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 100
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 101
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 102
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 103
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 104
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 105
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 106
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 107
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 108
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 109
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 110
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 111
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 112
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 113
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 114
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 115
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 116
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 117
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 118
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 119
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 120
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 121
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 122
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 123
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 124
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 125
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 126
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 127
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 128
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 129
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 130
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 131
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 132
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 133
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 134
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 135
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 136
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 137
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 138
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 139
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 140
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 141
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 142
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 143
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 144
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 145
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 146
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 147
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 148
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 149
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 150
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 151
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 152
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 153
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 154
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 155
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 156
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 157
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 158
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 159
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 160
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 161
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 162
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 163
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 164
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 165
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 166
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 167
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 168
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 169
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 170
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 171
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 172
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 173
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 174
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 175
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 176
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 177
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 178
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 179
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 180
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 181
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 182
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 183
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 184
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 185
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 186
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 187
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 188
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 189
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 190
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 191
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 192
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 193
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 194
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 195
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 196
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 197
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 198
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 199
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 200
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 201
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 202
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 203
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 204
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 205
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 206
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 207
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 208
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 209
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 210
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 211
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 212
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 213
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 214
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 215
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 216
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 217
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 218
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 219
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 220
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 221
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 222
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 223
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 224
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 225
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 226
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 227
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 228
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 229
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 230
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 231
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 232
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 233
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 234
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 235
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 236
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 237
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 238
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 239
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 240
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 241
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 242
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 243
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 244
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 245
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 246
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 247
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 248
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 249
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 250
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 251
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 252
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 253
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 254
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 255
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 256
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 257
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 258
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 259
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 260
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 261
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 262
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 263
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 264
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 265
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 266
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 267
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 268
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 269
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 270
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 271
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 272
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 273
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 274
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 275
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 276
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 277
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 278
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 279
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 280
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 281
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 282
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 283
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 284
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 285
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 286
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 287
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 288
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 289
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 290
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 291
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 292
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 293
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 294
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 295
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 296
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 297
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 298
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 299
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 300
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 301
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 302
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 303
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 304
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 305
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 306
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 307
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 308
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 309
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 310
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 311
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 312
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 313
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 314
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 315
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 316
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 317
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 318
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 319
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 320
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 321
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 322
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 323
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 324
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 325
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 326
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 327
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 328
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 329
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 330
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 331
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 332
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 333
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 334
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 335
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 336
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 337
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 338
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 339
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 340
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 341
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 342
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 343
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 344
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 345
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 346
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 347
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 348
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 349
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 350
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 351
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 352
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 353
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 354
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 355
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 356
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 357
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 358
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 359
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 360
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 361
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 362
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 363
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 364
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 365
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 366
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 367
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 368
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 369
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 370
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 371
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 372
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 373
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 374
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 375
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 376
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 377
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 378
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 379
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 380
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 381
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 382
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 383
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 384
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 385
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 386
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 387
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 388
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 389
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 390
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 391
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 392
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 393
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 394
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 395
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 396
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 397
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 398
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 399
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 400
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 401
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 402
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 403
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 404
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 405
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 406
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 407
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 408
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 409
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 410
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 411
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 412
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 413
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 414
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 415
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 416
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 417
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 418
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 419
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 420
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 421
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 422
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 423
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 424
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 425
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 426
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 427
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 428
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 429
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 430
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 431
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 432
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 433
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 434
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 435
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 436
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 437
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 438
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 439
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 440
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 441
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 442
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 443
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 444
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 445
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 446
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 447
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 448
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 449
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 450
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 451
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 452
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 453
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 454
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 455
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 456
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 457
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 458
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 459
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 460
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 461
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 462
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 463
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 464
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 465
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 466
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 467
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 468
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 469
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 470
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 471
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 472
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 473
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 474
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 475
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 476
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 477
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 478
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 479
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 480
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 481
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 482
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 483
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 484
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 485
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 486
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 487
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 488
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 489
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 490
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 491
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 492
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 493
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 494
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 495
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 496
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 497
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 498
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 499
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 500
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 501
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 502
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 503
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 504
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 505
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 506
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 507
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 508
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 509
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 510
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 511
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 512
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 513
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 514
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 515
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 516
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 517
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 518
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 519
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 520
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 521
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 522
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 523
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 524
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 525
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 526
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 527
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 528
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 529
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 530
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 531
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 532
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 533
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 534
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 535
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 536
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 537
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 538
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 539
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 540
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 541
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 542
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 543
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 544
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 545
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 546
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 547
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 548
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 549
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 550
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 551
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 552
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 553
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 554
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 555
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 556
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 557
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 558
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 559
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 560
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 561
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 562
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 563
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 564
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 565
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 566
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 567
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 568
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 569
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 570
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 571
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 572
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 573
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 574
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 575
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 576
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 577
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 578
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 579
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 580
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 581
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 582
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 583
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 584
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 585
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 586
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 587
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 588
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 589
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 590
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 591
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 592
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 593
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 594
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 595
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 596
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 597
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 598
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 599
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 600
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 601
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 602
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 603
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 604
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 605
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 606
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 607
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 608
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 609
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 610
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 611
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 612
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 613
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 614
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 615
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 616
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 617
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 618
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 619
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 620
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 621
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 622
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 623
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 624
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 625
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 626
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 627
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 628
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 629
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 630
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 631
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 632
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 633
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 634
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 635
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 636
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 637
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 638
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 639
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 640
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 641
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 642
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 643
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 644
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 645
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 646
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 647
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 648
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 649
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 650
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 651
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 652
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 653
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 654
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 655
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 656
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 657
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 658
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 659
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 660
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 661
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 662
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 663
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 664
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 665
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 666
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 667
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 668
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 669
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 670
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 671
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 672
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 673
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 674
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 675
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 676
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 677
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 678
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 679
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 680
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 681
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 682
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 683
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 684
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 685
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 686
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 687
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 688
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 689
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 690
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 691
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 692
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 693
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 694
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 695
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 696
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 697
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 698
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 699
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 700
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 701
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 702
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 703
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 704
 • Linh Vũ Thiên Hạ - Phần 705
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    97.961

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    53.244

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    49.476

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    38.930

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    30.743

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    26.702

Trần Vân   0