MC YÊU THÍCH
Siêu Phẩm Vu Sư

Tác giả: Cửu Đăng Hiền Lành

Đọc: Trần Vân

Nghe: 2.103

Số audio: 196

0

- Vào mấy chục năm trước đã có một chương trình tên “Ba ở đây”, nội dung là câu chuyện của những người cha dắt theo các cô con gái nhỏ của về những ngôi làng hẻo lánh.
- Và rồi đến khoảng mười mấy năm sau, xuất hiện một thiếu niên lớn lên ở đạo quán gặp may mắn có thể nhận được truyền thừa của Vu sư, dắt theo một con chó vàng già xuống núi đi vào thành phố.
- Điệu múa mời thần, so với ngươi ta còn đẹp hơn.
- Tags: Cửu Đăng Hiền Lành, Trần Vân

 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 1
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 2
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 3
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 4
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 5
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 6
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 7
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 8
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 9
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 10
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 11
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 12
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 13
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 14
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 15
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 16
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 17
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 18
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 19
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 20
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 21
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 22
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 23
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 24
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 25
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 26
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 27
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 28
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 29
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 30
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 31
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 32
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 33
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 34
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 35
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 36
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 37
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 38
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 39
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 40
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 41
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 42
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 43
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 44
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 45
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 46
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 47
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 48
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 49
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 50
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 51
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 52
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 53
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 54
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 55
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 56
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 57
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 58
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 59
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 60
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 61
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 62
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 63
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 64
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 65
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 66
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 67
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 68
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 69
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 70
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 71
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 72
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 73
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 74
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 75
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 76
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 77
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 78
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 79
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 80
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 81
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 82
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 83
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 84
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 85
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 86
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 87
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 88
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 89
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 90
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 91
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 92
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 93
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 94
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 95
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 96
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 97
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 98
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 99
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 100
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 101
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 102
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 103
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 104
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 105
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 106
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 107
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 108
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 109
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 110
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 111
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 112
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 113
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 114
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 115
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 116
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 117
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 118
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 119
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 120
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 121
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 122
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 123
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 124
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 125
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 126
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 127
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 128
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 129
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 130
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 131
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 132
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 133
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 134
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 135
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 136
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 137
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 138
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 139
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 140
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 141
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 142
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 143
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 144
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 145
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 146
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 147
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 148
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 149
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 150
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 151
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 152
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 153
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 154
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 155
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 156
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 157
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 158
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 159
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 160
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 161
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 162
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 163
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 164
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 165
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 166
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 167
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 168
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 169
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 170
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 171
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 172
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 173
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 174
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 175
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 176
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 177
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 178
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 179
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 180
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 181
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 182
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 183
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 184
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 185
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 186
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 187
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 188
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 189
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 190
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 191
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 192
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 193
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 194
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 195
 • Siêu Phẩm Vu Sư - Phần 196
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    88.310

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    46.684

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    43.012

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    34.483

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    26.643

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    24.615

Trần Vân   0