MC YÊU THÍCH
Tu Tiên Chẳng Khó

Tác giả: Hắc Dạ Di Thiên

Đọc: Minh Thiện

Nghe: 2.174

Số audio: 78

0

- Mời các bạn nghe truyện Tu Tiên chẳng khó qua giọng đọc Minh Thiện
- Tags: Hắc Dạ Di Thiên, Minh Thiện

 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 1
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 2
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 3
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 4
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 5
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 6
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 7
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 8
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 9
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 10
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 11
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 12
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 13
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 14
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 15
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 16
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 17
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 18
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 19
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 20
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 21
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 22
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 23
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 24
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 25
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 26
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 27
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 28
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 29
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 30
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 31
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 32
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 33
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 34
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 35
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 36
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 37
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 38
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 39
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 40
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 41
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 42
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 43
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 44
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 45
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 46
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 47
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 48
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 49
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 50
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 51
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 52
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 53
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 54
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 55
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 56
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 57
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 58
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 59
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 60
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 61
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 62
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 63
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 64
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 65
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 66
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 67
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 68
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 69
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 70
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 71
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 72
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 73
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 74
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 75
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 76
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 77
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 78
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    70.433

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.303

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    32.582

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    27.940

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.488

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    19.825

Tuấn Anh   0