MC YÊU THÍCH
Tu Tiên Chẳng Khó

Tác giả: Hắc Dạ Di Thiên

Đọc: Minh Thiện

Nghe: 58

Số audio: 78

0

- Mời các bạn nghe truyện Tu Tiên chẳng khó qua giọng đọc Minh Thiện
- Tags: Hắc Dạ Di Thiên, Minh Thiện

 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 1
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 2
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 3
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 4
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 5
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 6
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 7
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 8
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 9
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 10
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 11
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 12
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 13
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 14
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 15
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 16
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 17
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 18
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 19
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 20
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 21
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 22
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 23
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 24
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 25
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 26
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 27
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 28
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 29
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 30
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 31
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 32
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 33
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 34
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 35
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 36
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 37
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 38
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 39
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 40
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 41
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 42
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 43
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 44
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 45
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 46
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 47
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 48
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 49
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 50
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 51
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 52
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 53
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 54
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 55
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 56
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 57
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 58
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 59
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 60
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 61
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 62
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 63
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 64
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 65
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 66
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 67
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 68
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 69
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 70
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 71
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 72
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 73
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 74
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 75
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 76
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 77
 • Tu Tiên Chẳng Khó - Phần 78
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    1.600

Trần Vân   17

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    1.173

Trần Vân   13

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    1.091

Lão Trần   9

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    671

Trần Vân   9

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    639

Tuấn Anh   10

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    483

Lão Trần   11