MC YÊU THÍCH
Đại Kiếp Chủ

Tác giả: Hắc Sơn Lão Quỷ

Đọc: Hoàng Vinh

Nghe: 2.022

Số audio: 209

0

- Mời quý thính giả và các bạn nghe truyện Đại Kiếp Chủ audio của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ qua giọng đọc MC Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ - Tags: Hắc Sơn Lão Quỷ, Hoàng Vinh, Đại Kiếp Chủ

 • Đại Kiếp Chủ - Phần 1
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 2
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 3
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 4
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 5
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 6
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 7
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 8
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 9
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 10
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 11
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 12
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 13
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 14
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 15
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 16
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 17
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 18
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 19
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 20
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 21
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 22
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 23
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 24
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 25
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 26
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 27
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 28
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 29
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 30
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 31
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 32
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 33
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 34
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 35
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 36
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 37
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 38
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 39
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 40
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 41
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 42
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 43
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 44
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 45
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 46
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 47
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 48
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 49
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 50
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 51
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 52
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 53
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 54
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 55
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 56
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 57
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 58
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 59
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 60
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 61
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 62
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 63
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 64
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 65
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 66
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 67
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 68
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 69
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 70
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 71
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 72
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 73
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 74
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 75
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 76
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 77
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 78
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 79
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 80
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 81
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 82
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 83
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 84
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 85
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 86
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 87
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 88
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 89
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 90
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 91
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 92
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 93
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 94
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 95
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 96
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 97
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 98
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 99
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 100
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 101
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 102
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 103
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 104
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 105
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 106
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 107
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 108
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 109
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 110
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 111
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 112
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 113
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 114
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 115
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 116
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 117
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 118
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 119
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 120
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 121
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 122
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 123
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 124
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 125
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 126
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 127
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 128
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 129
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 130
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 131
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 132
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 133
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 134
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 135
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 136
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 137
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 138
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 139
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 140
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 141
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 142
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 143
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 144
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 145
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 146
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 147
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 148
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 149
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 150
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 151
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 152
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 153
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 154
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 155
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 156
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 157
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 158
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 159
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 160
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 161
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 162
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 163
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 164
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 165
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 166
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 167
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 168
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 169
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 170
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 171
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 172
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 173
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 174
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 175
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 176
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 177
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 178
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 179
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 180
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 181
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 182
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 183
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 184
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 185
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 186
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 187
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 188
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 189
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 190
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 191
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 192
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 193
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 194
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 195
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 196
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 197
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 198
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 199
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 200
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 201
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 202
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 203
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 204
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 205
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 206
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 207
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 208
 • Đại Kiếp Chủ - Phần 209
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    97.964

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    53.246

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    49.477

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    38.930

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    30.743

Tuấn Anh   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    26.703

Trần Vân   0